Hållbart skogsbruk

Hållbarhet är kärnan i Stora Ensos verksamhet och vi har en ambition att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk är viktigt för att vi ska ha välmående skogar och samhällen både idag och till nästkommande generation. 

Vi använder det som idag är bästa kända arbetssätt inom storskaligt skogsbruk, men nöjer oss självklart inte där. Vi jobbar ständigt med utvärdering och förbättringar av rutiner och arbetssätt, och vi samarbetar med forskare för att utvärdera och utveckla våra befintliga metoder.

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan, i alla led av vår verksamhet. Vi förväntar oss av våra leverantörer och samarbetspartners att de ska tillämpa samma principer som vi, så att miljöpåverkan kan minimeras, från råvara till slutprodukt.

Vi månar om våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners och har höga mål och krav gällande säkerhet och hälsa. Vi strävar också efter en god samverkan och en bra dialog med andra intressenter som berörs av vår verksamhet.

Hör gärna av dig till oss!

Så sköter vi skogen

Hur ser skogens omloppstid ut, och hur sköter vi skogen i olika faser. Här får du veta mer.

Läs mer

Miljöhänsyn vid avverkning

Vårt skogsbruk bygger huvudsakligen på trakthyggesbruk. Här kan du läsa om vilka hänsyn vi tar till naturvärden före, under och efter avverkning.

Läs mer
gran som blommar

Certifiering och miljöledning

Skogsbrukscertifiering säkerställer att skogsråvaran har producerats på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala värden.

Läs mer

Rätt metod

Rätt Metod innebär att vi lägger större fokus på hur och var vi drar vägar för skogsmaskiner vid gallring och avverkning. Det minskar både markskador och bränsleförbrukning.

Läs mer
jägare i skogen
Jag är tacksam för skogen som finns där när jag vill jaga, springa, plocka vilda hallon, upptäcka stort och smått med min familj eller bara ta en hederlig promenad

Ida Bränngård

Skogstjänstechef
död ved

Biologisk mångfald

Att värna den biologiska mångfalden är en självklarhet i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur det påverkar vårt vardagliga arbete.

Läs mer

Skogen och klimatet

Hållbart skogsbruk är en viktig del i lösningen för att bekämpa klimatförändringar. Här kan du läsa mer om hur skogen påverkar klimatet.

Läs mer

Kunskap är allt

Innan en avverkning genomförs planerar vi noggrant. Våra välutbildade planerade gör alltid en bedömning av platsens naturvärden och sociala värden innan åtgärder påbörjas.  

Läs mer

Värdefull växtkraft

Råvaran från skogen är förnybar och återvinningsbar. Och den har många användningsområden. Här kan du läsa om hur vi jobbar med ekonomiska perspektiv på hållbarhet. 

Läs mer