Kunskap är allt

Innan en avverkning genomförs planerar vi noggrant. Våra duktiga och välutbildade planerare använder en beprövad metod för att göra en bedömning av naturvärden på platsen. Bedömningen ligger till grund för att avgöra om området kan avverkas med vanlig miljöhänsyn, om det behövs särskild hänsyn på hela eller delar av området eller om det bör sparas och ingå i våra frivilliga avsättningar. Vi tittar på hur området ser ut och tar hänsyn till natur- och kulturvärden samt sociala värden på platsen.

Att göra en naturvärdesbedömning är komplext och i vissa fall är det svårt att bedöma om trakten kan avverkas eller inte, eller var gränsen för hänsynen eller avsättningen ska gå. Om planeraren stöter på områden som är särskilt svåra att bedöma eller planera kontaktas en av våra naturvärdesspecialister som kan ge stöd och råd i bedömningar och gränsdragningar. Våra naturvärdesspecialister har även särskild artkunskap, och stöttar planeraren i vilken hänsyn som bör tas till hotade arter.

Vi planerar även noggrant hur maskinerna ska köra för att påverka marken så lite som möjligt. Vi jobbar långsiktigt med att utveckla våra skogsbruksmetoder, bland annat metoder för skonsam avverkning för att minimera markpåverkan. Här har vi vårt koncept ”Rätt metod” som ett exempel. Minskad markpåverkan leder till minskad risk för påverkan på omgivande vattendrag och bidrar därmed bra livsmiljöer för vattenlevande växter och djur.

Hör gärna av dig till oss!

död ved

Frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar är ett sätt att skydda områden i våra skogar som har höga naturvärden. 

Läs mer

Rätt metod

Rätt Metod innebär att vi lägger större fokus på hur och var vi drar vägar för skogsmaskiner vid gallring och avverkning. Det minskar både markskador och bränsleförbrukning.

Läs mer

Miljöhänsyn vid avverkning

Vårt skogsbruk bygger huvudsakligen på trakthyggesbruk. Här kan du läsa om vilka hänsyn vi tar till naturvärden före, under och efter avverkning.

Läs mer

Framtiden växer i skogen

Långsiktighet och planering är avgörande i skogsbruket. De träd vi planterar idag avverkas först om 60-100 år och de åtgärder vi gör idag ger effekt under lång tid och ibland inte förrän många år senare.

Läs mer