Frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar är ett sätt att skydda områden i våra skogar som har höga naturvärden. Vi har höga ambitioner kring våra frivilliga avsättningar. För oss är det viktigt att avsättningarna består av områden med höga naturvärden så att avsättningarna bidrar till stor nytta för den biologisk mångfalden.

Vissa frivilligt avsatta områden får stå orörda och utveckla naturvärden fritt. Andra behöver skötas aktivt för att bibehålla eller vidareutveckla sina värden. En tidigare analys av våra avsättningar visar att de håller hög naturvärdeskvalitet, en stor del består av nyckelbiotoper och värdekärnor med höga naturvärden. Ibland kan man dock stöta på områden som är avsatta som inte håller så hög kvalitet. Då kan ett återtag till produktion bli aktuellt för att skapa utrymme för att avsätta andra områden med högre värden. De allra flesta av våra avsättningar har dock varit desamma sedan 1990-talet.

Det finns många skäl för varför ett område kan avsättas från produktion. Till exempel kan det handla om särskilt gammal skog, lövdominerade områden eller områden som kan bidra till att bevara hotade arter. Identifierade nyckelbiotoper avsätts alltid. I vår ekologiska landskapsplan identifieras bristbiotoper för varje landskap, samt mål gällande andel lövskog och andel gammal skog. Det innebär att olika typer av skogar avsätts och avverkas i olika delar av landet. Finns det redan en hög andel äldre skog i området kan en äldre skog utan höga naturvärden avverkas utan att vi äventyrar den biologiska mångfalden.

Hör gärna av dig till oss!

bild på en karta över vårt skogsinnehav

Karta över våra frivilliga avsättningar

I kartan över vårt skogsinnehav kan du lätt filtrera fram i vilket område vi har våra frivilliga avsättningar. 

Läs mer

Ekologisk landskapsplan

Den ekologiska landskapsplanen hjälper oss att kombinera naturvård och skogsbruk genom planering, bristanalys och löpande inventering 

Läs mer
Sandödla på Brattforsheden, foto Sven-Åke Berglind

Naturvårdande skötsel

Många gånger behöver våra skogar skötas på ett särskilt sätt för att främja speciella naturvärden. Aktiva skötselåtgärder gynnar många olika arter i våra skogar.

Läs mer