Naturvårdande skötsel

Många gånger behöver våra skogar eller avsatta områden skötas på ett särskilt sätt för att främja speciella naturvärden. Skogsbränder och annat som förr var vanliga i skogen och skapade naturliga störningar är nu mer sällsynt. Det betyder att vi ibland till exempel behöver göra aktiva skötselåtgärder för att skapa naturtyper och habitat som det är brist på idag. 

Genom att tillämpa naturvårdande skötsel som imiterar naturliga störningar finns möjligheten att bevara, värna och främja utvecklingen av den biologiska mångfalden som är knutna till dessa miljöer. Naturvårdande skötsel är ett mycket viktigt inslag i vår strategi för utveckling och bevarande av biologisk mångfald.

I samband med gallring och slutavverkning använder vi en rad olika naturvårdande skötselmetoder inom ramen för vår miljöhänsyn vid avverkning. Till exempel skapar vi död ved, främst genom att ställa högstubbar. Vid gallring kan vi till exempel friställa lövträd. Det betyder att vi röjer ett områden runt trädet så att de lättare kan utvecklas till grova och gamla träd med naturvärdesträdskvalitet. Även gamla eller grova ädellövträd kan friställas så att de får bättre förutsättningar.

 

Särskilda insatser

Naturvårdande skötselåtgärder sker också som särskilda insatser, till exempel:

  • Anlagda, kontrollerade bränder
  • Uthuggning av gran i områden med varierande lövinslag, i syfte att förhindra att granen konkurrerar ut lövträden. 
  • Underväxtröjning av gran i redan lövdominerade objekt. 
  • Ungskogsröjning med inriktning mot att skapa lövsuccessioner, främst av asp och sälg men även andra lövträdslag där förutsättningar finns.  
  • Återläggning av diken, för att återställa den naturliga hydrologin.
  • Röjning eller huggning av självspridning av främmande trädslag, i första hand Contorta

Vi jobbar också med skötsel och hänsyn till särskilda arter. Det kan till exempel handla om att återställa habitat för vitryggig hackspett, sandödla eller raggbock.

Hör gärna av dig till oss!

Valvbågar

När våra vägar korsar ett vattendrag kan en valvbåge vara en bra lösning. Det kan ge bättre vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande arter än en vanlig vägtrumma.

Läs mer

Raggbocken behöver solbelyst, död ved

Genom att röja ungskog och se till att död tallved får mycket solljus kan vi skapa bra livsmiljöer för den rödlistade raggbocken. 

Läs mer
Sandödla på Brattforsheden, foto Sven-Åke Berglind

Unikt arbete för sandödlornas bästa

På Brattforsheden i Värmland görs ett unikt och mycket lyckosamt arbete för att gynna sandödlor.

Läs om sandödlorna här

Kunskap är allt

Innan en avverkning genomförs planerar vi noggrant. Våra välutbildade planerade gör alltid en bedömning av platsens naturvärden och sociala värden innan åtgärder påbörjas.  

Läs mer

Miljöhänsyn vid avverkning

Vårt skogsbruk bygger huvudsakligen på trakthyggesbruk. Här kan du läsa om vilka hänsyn vi tar till naturvärden före, under och efter avverkning.

Läs mer
död ved

Frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar är ett sätt att skydda områden i våra skogar som har höga naturvärden. 

Läs mer

EU-finansierade skötselåtgärder

EU har delfinansierat ett antal åtgärder som syftar till att gynna naturvärden knutna till lövträd. 

Läs mer