EU-finansierade skötselåtgärder

Dessa åtgärder syftar till att gynna befintliga naturvärden eller nyskapa sådana som det råder brist på i skogslandskapet. Åtgärderna kan se ut på många olika sätt och variera i omfattning.

EU har delfinansierat ett antal åtgärder som syftar till att gynna naturvärden knutna till lövträd. Här handlar åtgärderna i första hand om att avverka gran för att låta befintliga lövträd breda ut sig och nya växa upp. Granarna transporteras bort och tas till vara medan lövträden lämnas. Vi lämnar även de lövträd som behöver fällas för att maskinerna ska kunna arbeta. För att öka mängden död ved som många arter är beroende av kommer vi i varierande omfattning att kapa lövträd flera meter upp. Den bortkapade delen av trädet lämnas då alltid kvar på marken. Det händer även att vi fäller hela lövträd som riskerar att skada forn- och kulturlämningar, vilket kan vara en del av syftet med åtgärden. Vi fäller även träd som utgör en säkerhetsrisk för dig som vistas i skogen.

EU har också delfinansierat ett antal naturvårdsbränningar som bland annat syftar till att öka mängden bränd död ved och brandskadade levande träd. När markvegetationen brinner bidrar det till att många hotade marksvampar kan sprida sig dessa oftast överlever naturvårdsbränningen.

På kartan ser du vilka åtgärder som delfinansieras av EU inom ramen för landsbygdsutveckling. Vi utför utöver dessa betydligt fler åtgärder för biologisk mångfald som vi bekostar helt själva eller med andra medfinansiärer.

 Namn  Naturvårdsåtgärd Preliminär areal, ha
 Hedenskogshyttan Natur- och Kulturvärden 13,5
 Brödhållartjärnarna Naturvårdsbränning 21,6 
 Kotjärnet Naturvårdsbränning 18,6
 Björnholmen Naturvårdsbränning 12,1
 V Motjärnshyttan Natur- och Kulturvärden 2,2
 Dysjön Naturvårdsbränning 35,4
 Tybyn Natur- och Kulturvärden 25,5
 Fredriksberg Natur- och Kulturvärden 9,9
 Fjällrämmen Naturvårdsbränning 26,2
 Dansartorp Natur- och Kulturvärden 6,1 
 Tyngen Naturvårdsbränning 234
 Bertils Natur- och Kulturvärden 10,5
 Norrboda Fäbodvall Natur- och Kulturvärden 10,6
 Snesen Naturvårdsbränning 96
 Brändberget Natur- och Kulturvärden 3,6
 Lillgåsen Naturvårdsbränning 177
 Vifors Natur- och Kulturvärden 7,6
 Storön Naturvårdsbränning 14,2
 Båtpers Natur- och Kulturvärden 19,4