Miljöhänsyn vid avverkning

Vårt skogsbruk bygger i huvudsak på trakthyggesbruk som innebär att vi avverkar träd, markbereder och därefter planterar nya träd. Det är ett effektivt sätt att bedriva skogsbruk. Dagens trakthyggesbruk bedrivs med ett stort ansvarstagande och hänsyn för naturvärden. Hela kedjan från planering till avverkning har ett gemensamt ansvar för att säkerställa att den miljöhänsyn vi tar i fält lever upp till Stora Ensos Skogs ambition.

Här kan du läsa mer om vilka hänsyn som lämnas före, under och efter avverkning:
  • Innan avverkning planerar vi noggrant – vi tar hänsyn till naturvärden, fridlysta växter, rödlistade arter och andra arter. Om det är mycket höga naturvärden kan bestånd sättas av som frivillig avsättning. Vid lägre naturvärden tas ordinarie miljöhänsyn.
  • Den skogliga miljöhänsynen har flera syften. Miljöhänsyn i form av att lämna död ved, hänsynskrävande biotoper, kantzoner eller genom särskild hänsyn till befintliga arter och miljöer bidrar till att bevara biologisk mångfald och mildra de störningar som skogliga åtgärder innebär. Kulturmiljöhänsyn säkerställer att vi inte skadar värdefulla historiska lämningar i skogen, exempelvis gamla rösen och bosättningar, kolarkojor eller kolbottnar.
  • Vi planerar noggrant hur maskinerna ska köra för att påverkan på marken ska bli så liten som möjligt. Vi jobbar långsiktigt med att utveckla våra skogsbruksmetoder, bland annat metoder för skonsam avverkning för att minimera markpåverkan. Här är vårt koncept ”Rätt metod” ett exempel. Minskad markpåverkan leder till minskad risk för påverkan på omgivande vattendrag och bidrar till bra livsmiljöer för vattenlevande växter och djur.
  • Död ved och högstubbar sparas för att skapa bra förutsättningar för insekter, svampar och andra arter.
  • Vi lämnar grupper av träd som finns bredvid vattendrag.
  • Vi sparar lövträd. Det är brist på lövskog i Sverige på grund av den bekämpning av lövskog som gjordes inom skogsbruket förr. Dessutom ser vi idag avsevärt färre naturliga bränder – något som annars gynnar lövskog. Idag jobbar vi istället aktivt för att höja andelen lövskogar och lövskogsinblandningen i barrskogar.
  • Vi sparar naturvärdesträd och utvecklingsträd. Naturvärdesträd är träd som har utvecklade naturvärden och som är avvikande i landskapet. Utvecklingsträd är träd som inte har några naturvärden idag men som på sikt kan utvecklas till grova och/eller gamla träd.
  • Grenar och toppar blir biobränsle efter att barren ramlat av.
  • Vi återplanterar alltid efter avverkning.
  • Vi följer årligen upp ett urval av avverkade trakter för att säkerställa att vi lever upp till våra överenskomna ambitioner gällande miljöhänsyn. VI kallar uppföljningen Grönt bokslut.

Hör gärna av dig till oss!

Frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar är ett sätt att skydda områden i våra skogar som har höga naturvärden. 

Läs mer

Så sköter vi våra skogar

I Sverige används nästan uteslutande så kallat trakthyggesbruk, vilket betyder att skogen avverkas i sammanhängande områden och att man så snart som möjligt återbeskogar dem.

Läs mer

Kunskap är allt

Innan en avverkning genomförs planerar vi noggrant. Våra välutbildade planerare gör alltid en bedömning av platsens naturvärden och sociala värden innan åtgärder påbörjas.  

Läs mer
Sandödla på Brattforsheden, foto Sven-Åke Berglind

Naturvårdande skötsel

Många gånger behöver våra skogar skötas på ett särskilt sätt för att främja speciella naturvärden. Aktiva skötselåtgärder gynnar många olika arter i våra skogar.

Läs mer