När vi planerar vilka skogliga åtgärder som kan och behöver göras i ett område delar vi in vårt markinnehav i ekologiska landskap. Målsättningen med ekologisk landskapsplanering är att befintliga naturvärden i ingående landskap ska förstärkas och att brister i landskapen ska identifieras för att sedan kunna restaureras genom riktade insatser och långsiktig planering. För varje landskap har vi bestämt vilka skogstyper som ska prioriteras för avsättning och satt mål gällande andel gammal skog, andel lövträd och mycket annat. Utifrån landskapsplanen återställer vi ekosystem för att ge bättre förutsättningar för hotade arter som till exempel raggbock, vitryggig hackspett, sandödla eller flodpärlmussla.

Den ekologiska landskapsplanen hjälper oss att kombinera effektiv naturvård och modernt skogsbruk genom långsiktig planering, bristanalys och löpande inventering av markinnehavet. 

Sammanfattningen av vår ekologiska landskapsplan hittar du här

Hör gärna av dig till oss!

bild på en karta över vårt skogsinnehav

Våra ekologiska landskap

I lagret "ekologiska landskap" i den här kartan kan du lätt filtrera fram våra ekologiska landskap.

Läs mer

Raggbocken behöver solbelyst, död ved

Genom att röja ungskog och se till att död tallved får mycket solljus kan vi skapa bra livsmiljöer för den rödlistade raggbocken. 

Läs mer

Valvbågar

När våra vägar korsar ett vattendrag kan en valvbåge vara en bra lösning. Det kan ge bättre vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande arter än en vanlig vägtrumma.

Läs mer
Sjö med dimma

Vattenvård och vattenlandskap

Sjöar och vattendrag med sin stora artrikedom är viktiga ekosystem. Vi jobbar på flera sätt för att skydda dem från att påverkas negativt av skogliga åtgärder. 

Läs mer