Vattenvård och vattenlandskap

Sjöar och vattendrag med sin stora artrikedom är viktiga ekosystem. Många av vattendragen på våra marker är sedan länge påverkade av människan, till exempel genom dämning för energiproduktion eller har blivit rensade för att skapa flottningsleder. Även idag kan skogliga åtgärder påverka vattenmiljöer om de inte sköts på rätt sätt.


På Stora Enso jobbar vi på flera olika sätt, för att minimera risken att skogliga åtgärder kan påverka vattenmiljön negativt. Vi lämnar alltid kantzoner i anslutning till vattenmiljöer och har även särskilda skyddzoner där maskinerna inte får köra. Vi jobbar även utifrån vår egen ”Rätt Metod” för att minska markskador och gör inte längre någon nydikning på våra områden.

Vi gör också särskilda satsningar för att restaurera vattendrag i områden där det bedöms kunna ha stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det gör vi huvudsakligen genom att lägga om vägtrummor som kan utgöra ett vandringshinder, och genom riktade restaureringsåtgärder inom utpekade vattenlandskap.

Stora Enso Skogs vattenvårdsprogram beskrivs närmare i vår Ekologiska landskapsplanering (ELP).

Områden längs särskilt värdefulla vatten, t.ex. där den vattennära skogen innehåller naturvärden knutna till exempelvis översvämningsregim eller strandskog, är en av de objekttyper som kan ingå i den frivilliga avsättningen enligt ELP.


Hör gärna av dig till oss!

Valvbåge i vattendrag
Valvbågen gör vi för att skapa en naturlig botten som gör det enkelt för fiskarna att simma förbi
Evelina Hultgren

Evelina Hultgren 

Vägansvarig Bergslagen
Läs mer