Biologisk mångfald

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlande begrepp för variationen inom arter, mellan arter och av ekosystem. Att värna den biologiska mångfalden är en självklar del av allt vi gör, eftersom vitala och välfungerande ekosystem är en förutsättning för vår verksamhet och allt liv på jorden.

Förekomsten av olika strukturer, olikåldrighet och olika skogstyper är viktiga parametrar för biologisk mångfald. Vi jobbar för att öka variationen och främja naturvärden i hela kedjan. Vår ekologiska landskapsplan är ett värdefullt verktyg för den långsiktiga planeringen. Planen identifierar brister i olika landskap. Det kan handla om andel lövskog eller andel gammal skog. Dessa brister jobbar vi sedan långsiktigt för att åtgärda.

Vi har även en hög ambition gällande miljöhänsyn vid avverkning som vi använder som standard både på egen mark och när vi avverkar hos andra skogsägare. Vi tar alltid hänsyn till hotade arter och hänsynskrävande biotoper i våra avverkningar och skapar funktionella kantzoner och hänsynsytor där arter bevaras och smådjur kan hålla till.

Förutom den hänsyn vi tar vid våra skogliga åtgärder arbetar vi med naturvårdande skötsel och att återställa bra livsmiljöer för olika arter i våra skogar och återställa vattendrag. Exempel på det är vårt arbete med skötsel för särskilda arter som vitryggig hackspett eller raggbock.

Stora Enso Skogs uppdrag är att leverera hållbart producerad råvara till Stora Ensos industrier. Vi har en hög ambitionsnivå gällande hållbart skogsbruk, där biologisk mångfald står högt på agendan. Vi använder bästa tillgängliga skogsbruksmetoder för storskaligt skogsbruk och har även fått kvitto på att vår hänsyn ger effekt, i och med att andelen död ved och lövskog ökat. Men, vi påstår inte att vi har alla svar. Vi kan säkert göra mer och annorlunda. Därför samarbetar vi med forskare och andra aktörer för att hela tiden förbättras, genom att få smartare arbetsprocesser och bättre sätt att följa upp det vi gör. 

31 aktiviteter för ökad biologisk mångfald

Under våren 2022 lanserades Stora Enso Skogs biodiversitetsprogram med 31 konkreta mål och aktiviteter för ökad biologisk mångfald i vårt markinnehav. 

Här hittar du biodiversitetsprogrammet
naturvårdande skötsel planeras

Naturvårdande skötsel

Många gånger behöver våra skogar skötas på ett särskilt sätt för att främja speciella naturvärden. Aktiva skötselåtgärder gynnar många olika arter i våra skogar.

Läs mer
motaggsvamp

Frivilliga avsättningar

Frivilliga avsättningar är ett sätt att skydda områden i våra skogar som har höga naturvärden. 

Läs mer

Ekologisk landskapsplan

Den ekologiska landskapsplanen hjälper oss att kombinera naturvård och skogsbruk genom planering, bristanalys och löpande inventering 

Läs mer
Sandödla på Brattforsheden, foto Sven-Åke Berglind

Unikt arbete för sandödlornas bästa

På Brattforsheden i Värmland görs ett unikt arbete för att öka populationen av sandödlor. Resultaten är väldigt positiva.

Läs om sandödlorna här

Valvbågar

När våra vägar korsar ett vattendrag kan en valvbåge vara en bra lösning. Det kan ge bättre vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande arter än en vanlig vägtrumma.

Läs mer

Raggbocken behöver solbelyst, död ved

Genom att röja ungskog och se till att död tallved får mycket solljus kan vi skapa bra livsmiljöer för den rödlistade raggbocken. 

Läs mer
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Karta över våra frivilliga avsättningar

I kartan över vårt skogsinnehav kan du lätt filtrera fram i vilket område vi har våra frivilliga avsättningar. 

Läs mer