Vårt biodiversitetsprogram: 31 konkreta steg för ökad biologisk mångfald

Mänskligheten behöver ta krafttag för biologisk mångfald

Vi vet att vi är en del av lösningen och har höjt vår ambitionsnivå ordentligt. I vårt biodiversitetsprogram för egen skog har vi 31 åtgärder för ökad biologisk mångfald 2030, och för att ta oss närmare vårt mål att vara biodiversitetspositiva till 2050.

Programmet har fem fokusområden som vi vet gör positiv skillnad för biologisk mångfald: biodiversitetsfrämjande skötsel, vatten, lövträd, död ved, och slutligen arter och habitat.

Varför ett biodiversitetsprogram?

De 31 aktiviteterna i vårt biodiversitetsprogram kommer, tillsammans med allt det arbete vi redan gör, att leda till ökade naturvärden och stärkt biologisk mångfald.

Vill du veta varför vi gör det här?

Biodiversitetsfrämjande skötsel

Hur ska vi bäst sköta våra skogar för att ge så bra förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald? Naturvårdsbränning, lämnade kantzoner mot vatten eller att medvetet skada enskilda träd kan vara helt avgörande för många arter.

Aktiviteter och mål till 2030

Vatten

Den biologiska mångfalden i och kring vattendrag och våtmarker är oftast rik eftersom många arter är beroende av vatten i olika levnadsstadier. Vill du veta hur vi kommer att jobba för att öka biologisk mångfald i vattenmiljöer på vår mark? 

Aktiviteter och mål till 2030

Lövträd

Lövskogar är viktiga eftersom många arter är knutna till lövträd. Idag råder det stor brist på lövskogar. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att öka andelen löv i vårt markinnehav. 

Aktiviteter och mål till 2030

Död ved

Död ved fyller viktiga funktioner för många skogslevande arter, främst insekter och svampar. Av de skogslevande arterna på rödlistan är 40% knutna till död ved. Vi har höjt ambitionsnivån rejält för att skapa död ved. Vill du veta hur?

Aktiviteter och mål till 2030
woodpecker on pine tree

Arter och livsmiljöer

En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med många andra känsliga arter. Paraplyarten har väldigt specifika krav på sin livsmiljö, så genom att gynna den gynnas också många andra arter. Här får du veta vilka fem paraplyarter vi valt att fokusera på.

Aktiviteter och mål till 2030