Vatten - en förutsättning för liv på jorden

Hitta tillbaka till biodiversitetsprogrammet

Rent vatten är en förutsättning för liv på jorden, men långt ifrån en självklarhet för alla. Miljön som omger ett vatten har oftast en rik biologisk mångfald, då vattnet skapar ett klimat som gynnar många arter.

Skogsbruket har ett ansvar att värna kvalitén på vattnet men även den biologiska mångfalden. Stora Enso Skog vill bidra till att säkra vattnet åt kommande generationer. Vi har därför skapat en intern funktionsöverskridande vattengrupp, som planerar och implementerar riktade åtgärder samt säkerställer en heltäckande vattenförvaltning. Vår ambition är att värna om allt från den enskilda lilla bäcken till det storslagna havet.

Bakgrund

Den biologiska mångfalden i och kring vattendrag och våtmarker är oftast rik, eftersom många arter är beroende av vatten i olika levnadsstadier. Trollsländan lever stora delar av sitt liv under vattenytan och en del andra landlevande arter som grodor och salamander behöver vattenmiljöer för att kunna föröka sig. För vissa arter, som öring och flodpärlmussla, är sammanhängande vattensystem livsavgörande för att arter ska kunna överleva.

Människan har under åren påverkat våtmarker och vattendrag genom bland annat utdikning, torvutvinning, flottning av virke och skapande av vandringshinder så som dammar och fel placerade vägtrummor. De senaste åren har vatten och våtmarkernas betydelse för den biologiska mångfalden och vattenrening erkänts och alltfler åtgärder riktas mot att de ska återställas.

Redan påbörjade aktiviteter

Vi har under många år arbetat med riktade insatser för att förbättra och stärka den biologiska mångfalden knutet till vatten. Vi arbetar med konceptet ”Vattenlandskap”, vilket innebär att vi planerar och genomför vattenåtgärder i samverkan med lokala aktörer för att gynna ett avrinningsområde. Förvaltningen sker genom riktade åtgärder utifrån platsens behov och för att gynna både natur- och friluftsliv. Idag har vi ett etablerat vattenlandskap i Skärjeån, där vi samverkar med åtta lokala aktörer.

Under 2015 genomfördes en inventering av ett stort antal vattenpassager, som broar och vägtrummor, över värdefulla vatten. Inventeringen resulterade i att nästan 100 vattenhinder byggdes bort efterföljande år. Vi planerar för en ny inventering och uppföljning 2022 som underlag för det fortsatta arbetet med att bygga bort vandringshinder.

Vi förespråkar lokalt engagemang och vill gärna vara en del av den lokala utvecklingen. Vi är därför delaktig i olika lokala konstellationer som lokala vattenråd och fiskevårdsförbund och deltar även i flera samverkansprojekt för att återställa eller skapa våtmarker i landskapet.

I den dagliga verksamheten tas hänsyn mot vatten, genom att lämna kantzoner och via hänsyn kopplat till specifika arter. Vi arbetar även aktivt med att undvika negativ påverkan på mark- och vattenmiljöer vid skogliga åtgärder.

Till 2030 ska vi också

  • Genomföra restaureringsplanen för Skärjåns vattenlandskap. Det planeras att vara genomfört under 2022. Arbetet ska även följas upp tillsammans med länsstyrelsen Gävleborg och Fiskevårdstjänst. En förvaltningsplan ska upprättas för vattenlandskapet innan 2030.
  • Peka ut minst ett vattenlandskap i samtliga av följande län: Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Värmland. Vår ambition är att redan under 2022 peka ut vårt andra vattenlandskap.
  • Identifiera och byta ut alla prioriterade vägtrummor och valvbågar i identifierade värdefulla vatten på vår mark.
  • Ta fram en handlingsplan för återvätning av våtmarker. Målsättningen är att det ska finnas en framtagen strategi med tillhörande riktlinjer, kring hur vi ska kunna återställa våtmarker.
  • Återväta minst tre våtmarker i samarbete med Skogsstyrelsen Gävleborg, länsstyrelsen Gävleborg samt Sportfiskarna till 2023.
  • Tillämpa och utvärdera verktygen NKP+ och Blå målklassning (se nedan) på ett utpekat område och under en viss period på vårt markinnehav. Verktygen används löpande vid planering av skogliga åtgärder som planeringsunderlag för att tillämpa rätt hänsyn vid vattenmiljöer.

Under 2011 tog WWF tillsammans med skogsnäringen fram ett kunskapsunderlag i form av verktygen NKP+ och Blå målklassning, som syftar till att värna skogens vatten. NKP+ är en checklista som används för att inventera närmiljön kring ett vattendrag. Den samlade bedömningen från inventeringen, vägleder sedan vilken hänsyn som bör tillämpas enligt Blå målklassning. Blå målklassning består av målklasserna: VG - Vattenmiljö med generell vattenhänsyn, VF - Vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn, VS - Vattenmiljö med särskilda åtgärder och VO - Vattenmiljö som lämnas orörd.

Hör gärna av dig till oss!

Hela biodiversitetsprogrammet

Vårt biodiversitetsprogram innehåller 5 fokusområden med totalt 31 konkreta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i vårt markinnehav

Tillbaka till biodiversitetsprogrammet
woodpecker on pine tree

Arter och livsmiljöer

En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med många andra känsliga arter. Paraplyarten har väldigt specifika krav på sin livsmiljö, så genom att gynna den gynnas också många andra arter. Här får du veta vilka fem paraplyarter vi valt att fokusera på.

Aktiviteter och mål till 2030

Valvbågar

När våra vägar korsar ett vattendrag kan en valvbåge vara en bra lösning. Det kan ge bättre vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande arter än en vanlig vägtrumma.

Läs mer