Arter och livsmiljöer i skogen

Hitta tillbaka till biodiversitetsprogrammet

Fyra paraplyarter i fokus

I vårt Biodiversitetsprogram fokuserar vi på att skapa livsmiljöer som gynnar många av de arter som idag hotas. Vi har pekat ut fyra så kallade paraplyarter att fokusera extra på i vårt program; vitryggig hackspett, raggbock, sandödla och rökdansfluga.

En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med många andra känsliga arter och de har specifika krav på sitt habitat. Genom att skydda paraplyarten skyddar man även övriga känsliga arter som finns i samma område.

 • Vitryggig hackspett har sin naturliga livsmiljö i äldre lövrika skogar med stor mängd död lövved. När vi återskapar den typen av livsmiljöer gynnar vi också över 200 andra rödlistade arter. De utpekade områdena kräver i många fall aktiv skötsel för att öka lövandelen och nyskapande av död ved.
 • Raggbockens livsmiljö finns i grövre liggande död ved av tall i solexponerade lägen. Att främja de här livsmiljöerna kommer även att gynna andra arter som lever på äldre död tallved, som skrovlig flatbagge, tickor.
 • Sandödlan behöver solbelysta torrmarker i tallskog. Förutom sandödlan gynnas flera andra arter, exempelvis liten myrlejonslända, silversandbi, nattskärra och mosippa.
 • Rökdansfluga trivs i nyligen brända skogar i områden där brand har förekommit återkommande. Naturvårdsbränning gynnar minst ett 60-tal rödlistade arter. Arbetet med att gynna rökdansflugan är en ny satsning för oss. 

Hör gärna av dig till oss!

Det här ska vi uppnå till 2030

 • inventera alla vitryggsbestånd (ca 6800 hektar) för att bedöma kvalitet, åtgärdsbehov och mängd död ved.
  Arbetet ska vara klart till 2025. Utifrån resultatet av inventering ska vi ta fram en åtgärdsplan för våra vitryggsområden.
 • färdigställa prioriterade vitryggshabitat om totalt 500 ha.
 • peka ut minst fyra raggbockslandskap inom vårt markinnehav. Inom dessa landskap ska vi anpassa skötseln för att
  gynna raggbockens livsmiljöer.
 • etablera minst en ytterligare sandödlelokal på Brattforsheden i Värmland.
 • ha minst 15 könsmogna sandödlehonor per hektar i alla sandödleområden där det är hög kvalitet på livsmiljön.
 • etablera ett område för Rökdansfluga och sköta det för att få bra livsmiljöer för såväl Rökdansflugan som andra
  brandberoende arter.
 • årligen gynna fem mosippelokaler vilket resulterar i 40 åtgärder fram till 2030.

Arbete som redan är igång

 • Projekt vitryggig hackspett är ett samarbete med Skogsstyrelsen och naturskyddsföreningens som pågått sedan 1990-talet. I nuläget har vi avsatt ca 6800 ha skog med naturvårdsavtal, där målet är att skapa optimalbiotoper för vitryggig hackspett. Vi har sedan 1990-talet jobbat aktivt med habitatfrämjande åtgärder som till exempel att hugga bort gran för att skapa lövdominans och skapande av död lövved. Förutom samverkan på nationell nivå kring vitryggen sker samverkan även på lokal nivå med naturskyddsföreningen, exempelvis kring ringbarkning av träd i Uppland.
 • För att gynna raggbocken har vi tillsammans med länsstyrelsen anpassat hänsynen vid avverkning i fyra områden i Dalarna. Naturvårdsbränning samt ”utvecklad tallhänsyn” är åtgärder som skapar livsmiljöer för raggbocken.
 • För att främja sandödlan har vi sedan mitten av 00-talet samarbetat med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmland för att nyskapa områden på Brattforsheden. I nuläget finns ca 150 hektar där vi har genomfört aktiva åtgärder för att skapa tallskogar med blottlagda sandytor i sydlägen samt nyskapad död ved. Länsstyrelsen i Värmland har parallellt med detta arbetat med förflyttning av ödleägg mellan sandblottor, vilket har lett till en stark populationsutveckling av sandödla. Arbetet är unikt i världen.

Hela biodiversitetsprogrammet

Vårt biodiversitetsprogram innehåller 5 fokusområden med totalt 31 konkreta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i vårt markinnehav

Tillbaka till biodiversitetsprogrammet

Vitryggens livsmiljöer gynnar också 200 andra rödlistade arter

Vitryggig hackspett trivs i lövrik, gammal skog med mycket död ved. Det är miljöer som kräver aktiv skötsel för att de ska behålla sina höga naturvärden.

Vill du veta mer om hur det går till?
Sandödla på Brattforsheden, foto Sven-Åke Berglind

Unikt arbete för sandödlornas bästa

På Brattforsheden i Värmland görs ett unikt arbete för att öka populationen av sandödlor. Resultaten är väldigt positiva.

Här får du veta mer om vårt arbete för sandödlor

Raggbocken behöver solbelyst, död ved

Genom att röja ungskog och se till att död tallved får mycket solljus kan vi skapa bra livsmiljöer för den rödlistade raggbocken. 

Läs mer