Arbete för vitryggig hackspett gynnar över 200 andra rödlistade arter

Läs vårt biodiversitetsprogram

Tidigare fanns det gott om vitryggig hackspett i hela Sverige, men eftersom det idag finns för lite av den livsmiljö som arten behöver är den akut hotad. För att hjälpa arten att överleva samarbetar Stora Enso med bland annat Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen för att skapa områden där vitryggen kan leva och föröka sig.

- Att gemensamt med Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningens projekt vitryggig hackspett få jobba med att bevara och återskapa de miljöer vitryggen behöver, och samtidigt gynna över 200 andra rödlistade arter gör att det här jobbet känns väldigt roligt och meningsfullt, säger Anna Kolmert Boström, Hållbarhetsspecialist Stora Enso Skog.

Långsiktighet och aktiv skötsel avgörande för att lyckas

Stora Enso har jobbat med vitryggsområden sedan 90-talet, och idag har vi 6800 hektar. Det är en yta som motsvarar ungefär 11000 fotbollsplaner. För att vitryggig hackspett ska trivas i ett område så behöver det finnas mycket mat i form av vedlevande insekter och skalbaggslarver. Målet är ett lövskogsområde med äldre lövträd och mycket död ved där skalbaggslarver och insekter trivs, men det tar tid att få till det och kräver att vi sedan sköter områdena aktivt, fortsätter Anna.

- Det första vi gör är att med hjälp av en skördare ta bort all gran för att gynna lövträden. Samtidigt så passar vi på att skapa död ved, och det kan vi göra genom att högkapa, men vi kan också göra det genom att med aggregatet skada stammarna så att det blir som en ringbarkning på björkarna, berättar Anna.
Från 1995 och fram till idag så har bevarandeprojektet planterat ut ungefär 250 fåglar i svenska skogar. Det är fåglar som föds på avelsstationer och transporteras ut till lämpliga platser. De får sitta i en bur i ungefär en vecka för att vänja sig vid platsen, och sen släpps de ut. Det är den här utplanteringen i kombination med arbetet med att skapa livsmiljöer som gjort att vi har vitryggig hackspett i södra och mellersta Sverige idag.

Prioriterad art i Stora Enso Skogs biodiversitetsprogram

Sedan våren 2022 har Stora Enso Skog lanserat ett biodiversitetsprogram med konkreta mål och aktiviteter för att gynna biologisk mångfald. Där pekas vitryggig hackspett ut som en prioriterad paraplyart. Bland annat ska vi till 2030 färdigställa fem prioriterade vitryggshabitat om totalt 500 hektar, och ha en åtgärdsplan färdig för skötsel av de vitryggsområden vi redan har. Även veteranisering av träd, det vill säga att medvetet skada utvalda träd för att få mer död ved, är en aktivitet inom biodiversitetsprogrammet.
- Vitryggig hackspett är en viktig paraplyart. Genom att ta fram de miljöer där den trivs får vi alla de här andra arterna på köpet, till exempel många lavar, insekter, och även flera andra fågelarter, säger Anna Kolmert-Boström.

Se filmen om vårt vitryggsarbete

Biodiversitetsprogram för Stora Ensos marker

Vårt biodiversitetsprogram innehåller 5 fokusområden med totalt 31 konkreta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i vårt markinnehav

Läs vårt biodiversitetsprogram

Biodiversitetsfrämjande skötsel

Hur ska vi bäst sköta våra skogar för att ge så bra förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald? Naturvårdsbränning, lämnade kantzoner mot vatten eller att medvetet skada enskilda träd kan vara helt avgörande för många arter.

Aktiviteter och mål till 2030
Sandödla på Brattforsheden, foto Sven-Åke Berglind

Unikt arbete för sandödlornas bästa

På Brattforsheden i Värmland görs ett unikt arbete för att öka populationen av sandödlor. Resultaten är väldigt positiva.

Här får du veta mer om vårt arbete för sandödlor
död ved

Biologisk mångfald

Att värna den biologiska mångfalden är en självklarhet i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur det påverkar vårt vardagliga arbete.

Läs mer