Död ved är avgörande för många arter

Här kommer du tillbaka till vårt biodiversitetsprogram

Död ved fyller viktiga funktioner för många skogslevande arter, främst insekter och svampar. Av de skogslevande arterna på rödlistan är ca 40% knutna till död ved. I ett tidigare obrukat landskap var mängden död ved betydligt högre än i dagens skogar. I dag har vi i snitt 8,5 m3 död ved per hektar.

Sedan mitten av 1990-talet har vår ambition varit att värna all död ved vid skogliga åtgärder. Uppföljningar visar dock att det fortfarande uppkommer vissa skador på död ved vid avverkning. I avverkningarna skapar vi död ved i form av minst tre högstubbar per hektar. Vi avstår även från att upparbeta vindfällen i lämnad hänsyn. I samband med naturvårdsbränningar skapas också död ved.

Skapande av död ved är ett viktigt inslag i skötselmodellen ”Utvecklad tallhänsyn” (beskrivs vidare under kapitlet om biodiversitetsfrämjande åtgärder) vilken testats inom flera områden på vårt innehav. I sandödle- och vitryggsområden skapas död ved aktivt. I vitryggsområdena sker detta genom ringbarkning och högkapning av löv, framförallt björk.

Till 2030 ska vi också

  • Öka mängden död ved på all mark. Målsättning under uppbyggnad.
  • säkerställa att det finns minst 20 m³ död ved per hektar inom samtliga optimalbiotoper för vitryggig hackspett, om förutsättningar finns för att långsiktigt upprätthålla bildandet av död ved.
  • utveckla och testa effektiva metoder för att skapa, placera och värna död ved på lång och kort sikt, samt implementera metoderna till 2030. Följande frågeställningar kommer exempelvis kunna ingå; död ved jämnt utspridd kontra koncentrerad på objekt och landskapsnivå, val av marberedningsmetod, anpassning av plantering och skötsel i anslutning till hänsynsområden med död ved.

Hör gärna av dig till oss!

Hela biodiversitetsprogrammet

Vårt biodiversitetsprogram innehåller 5 fokusområden med totalt 31 konkreta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i vårt markinnehav

Tillbaka till biodiversitetsprogrammet

Raggbocken behöver solbelyst, död ved

Genom att röja ungskog och se till att död tallved får mycket solljus kan vi skapa bra livsmiljöer för den rödlistade raggbocken. 

Läs mer
woodpecker on pine tree

Arter och livsmiljöer

En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med många andra känsliga arter. Paraplyarten har väldigt specifika krav på sin livsmiljö, så genom att gynna den gynnas också många andra arter. Här får du veta vilka fem paraplyarter vi valt att fokusera på.

Aktiviteter och mål till 2030