Varför gör vi ett biodiversitetsprogram?

Vill du veta mer om hur vi ser på biologisk mångfald i skogen?

Konkreta steg för ökad biologisk mångfald till 2030

Mänskligheten behöver, och kan, ta krafttag för biologisk mångfald. Vi befinner oss i en tid full av möjligheter, ny teknik öppnar dörrar som vi aldrig trodde var möjliga för några år sedan och vi lär oss ständigt kring hur naturen fungerar och vad den behöver för att må bra.

Stora Enso har höga ambitioner när det gäller biodiversitet, inte bara att skydda och bevara, utan också att genom aktiva åtgärder utveckla och återskapa goda livsmiljöer för de gener, arter och ekosystem som hör hemma i våra marker. Det gäller både de områden där vi bedriver aktivt skogsbruk och de marker som avsätts för att skydda höga natur- eller kulturvärden. För att säkerställa att de aktiviteter vi gör faktiskt ger resultat samarbetar vi med flera universitet och forskningsinstitut som ger oss ny kunskap. Den svenska skogen består av en mosaik av olika livsmiljöer vilket skapar ett landskap där växter och djur kan leva, förflytta sig och samexistera. 

I Sverige äger Stora Enso 1,4 miljoner hektar mark. På delar av vår egen mark nyttjar vi möjligheten att fylla på våra kunskaper genom samarbete med forskare och genom att testa nya insikter om skogsbruk, skogsskötsel, naturvård, biologisk mångfald och klimat. För att säkerställa att vi lyckas behöver vi utvärdera och ompröva. Vi vill gynna variation såväl på en övergripande landskapsnivå som bland livsmiljöer och arter.

Redan idag genomför vi många åtgärder för att stärka biodiversiteten under skogens hela livscykel. De utgör basen för vårt biodiversitetsprogram. Utöver det har vi också tittat på var vi kan höja ambitionsnivån, göra mer och komma längre.

På ett övergripande plan är målet att vår nettopåverkan på biodiversiteten i de områden där vi verkar ska vara positiv senast år 2050. Det kan kännas både abstrakt och långt borta. Därför har vi vårt biodiversitetsprogram för det egna markinnehavet i Sverige som guidar oss på vägen mot målet och säkerställer att vi kontinuerligt förflyttar oss framåt i rätt riktning.

Hör gärna av dig till oss!

Hela biodiversitetsprogrammet

Vårt biodiversitetsprogram innehåller 5 fokusområden med totalt 31 konkreta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i vårt markinnehav

Tillbaka till biodiversitetsprogrammet

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer

Ekologisk landskapsplan

Den ekologiska landskapsplanen hjälper oss att kombinera naturvård och skogsbruk genom planering, bristanalys och löpande inventering 

Läs mer