Jätkusuutlik metsamajandus ja metsade elurikkuse toetamine.

Loe lisa: Sustainability at Stora Enso

Stora Enso on juhtiv taastuvatest materjalidest toodete - pakendite, biomaterjalide, paberi ja puitkonstruktsioonide pakkuja ning üks suurimaid erametsaomanikke maailmas. Oleme veendnud, et kliimamuutustega võitlemise võtmeks on taastuvate materjalide kasutamine, ressursi- ja energiatõhusad tootmisprotsessid ning loomulikult ka säästavad metsamajandusvõtted. 
Meie tooted on alternatiiv taastumatutele materjalidele ja seega aitame kaasa CO2 heitkoguste vähendamisele. 

Jätkusuutliku metsamajanduse elluviimiseks ja metsade liigirikkuse tagamiseks on Stora Ensos välja töötatud „Bioloogilise mitmekesisuse programm“, mis seab ka meile siin Eestis konkreetsed eesmärgid ja mõõdikud, millede järgi hindame oma tegevuste mõju looduskeskkonnale. Me planeerime oma tegevusi selliselt, et mõju vee- ja metsaökosüsteemidele oleks minimaalne. Metsamajandustööde kavandamisel säilitame looduslikke puhvreid ning arvestame loomade ja lindude elupaikadega. Sealjuures säilitame bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente nagu säilikpuud ja surnud puit.

Muuhulgas oleme bioloogilise mitmekesisuse programmi elluviimiseks oma töötajatele ja koostööpartneritele välja töötanud juhendi "Elurikkust toetavad metsamajandusvõtted". Korraldame regulaarselt nende juhiste kinnistamiseks vastavaid koolitusi ja auditeid, veendumaks, et oleme seatud eesmärke ellu viinud. 

Siin on ülevaade meie peamistest meetmetest, mida iga päev metsade majandamisel ellu viime.

Jätkusuutlik mõtteviis on meie väärtuste lahutamatu osa.

Säilikpuud

Säilikpuude metsa jätmine toetab metsade elurikkust ja pakub elupaika paljudele metsalindudele. Tagame, et metsade majandamise käigus on jäetud metsa piisav arv säilikpuid, mis vastavad kindlatele kriteeriumitele. 

Vaata meie meetmeid

Surnud puit

Surnud puit on sobiv elukeskkond ja rikkaliku toiduvaruga elupaik tuhandetele metsaliikidele. Jälgime metsatööde käigus, et metsade liigirikkuse toetamiseks oleks säilitatud piisaval hulgal surnud puitu.

Loe, kuidas me seda teeme?

Veekaitse

Bioloogiline mitmekesisus vooluveekogudes, märgaladel ja nende ümbruses on tavaliselt rikkalik, sest paljud liigid sõltuvad erinevatel eluetappidel veest. Töötame selle nimel, et toetada metsades veekeskkonna kvaliteedi säilimist. 

Vaata, mida me selleks teeme?
Dead wood knowledge squirrel

Looduskaitse propageerimine

Julgustame metsaomanikke väärtustama ja raiete planeerimisel säilitama metsa elurikkust. Nõustame, kuidas sõlmida vääriselupaiga kaitseleping, kui metsas leidub haruldaste liikidega ala. Soovi korral saame aidata teostada vääriselupaiga määramise inventuuri. 

Sertifitseerimine 

Kui puidule on omistatud sertfikaat,  näitab see, et metsa on majandatud vastutustundlikult ja eetiliselt ning puidu liikumine metsast lõpptarbijani on kontrollitud.    

Vaata sertifitseerimise võimalust

Puuliikide mitmekesisus

Segamets on oma olemuselt looduslikule kooslusele lähedam, liigirikkam ja ka haigustele vähem vastuvõtlik. Väldime metsade majandamisel okaspuu puhtpuistute loomist. Kaasliikide olemasolul säilitame neid koosseisus vähemalt 10% ulatuses. Olemasolul säilitame elujõulisi kõvalehtpuid ja eriliike, nagu pihlakas, metsõunapuu ja jugapuu. 

Meie bioloogilise mitmekesisuse programm 2022-2030

Meie programmi eesmärk Eestis on minimeerida mõju vee- ja metsaökosüsteemidele, säilitades metsade bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente. 

Vaata meie programmi kokkuvõtet

Järelkontroll ja teadlikkuse tõstmine

Hindame ja auditeerime, kuidas oleme  metsamajandustööde käigus kinni pidanud oma "Bioloogilise mitmekesisuse programmist". 

Vaata meie mõõdikuid ja tegevusi