Meie bioloogilise mitmekesisuse  programm Eestis 2023-2030

Meie "Bioloogilise mitmekesisuse porgramm 2023-2030" Eestis ja kogu Baltikumis on pikaajalise vaatega, seades konkreetsed eesmärgid ja mõõdikud, millede järgi hindame oma tegevuste mõju looduskeskkonnale. Me planeerime oma tegevusi selliselt, et mõju vee- ja ökosüsteemidele oleks minimaalne. Seejuures säilitame bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente nagu säilikpuud, surnud puit ja looduslikud puhvrid. Lisaks kanname hoolt, et me ei kahjustaks loomade ja lindude elupaiku.   

Peame oluliseks koostööd erinevate kohalike looduskaitseühingute ja ekspertidega. Samuti oleme võtnud oma südameasjaks Eesti metsaomanike teavitamise, jagades nendega oma kogemusi metsade elurikkuse ja järlekasvu tagamisel.

Mitmete teiste eesmärkide kõrval on selle programmi eesmärk Eestis kaitsa meie metsade elurikkust, elujõudu ja järelkasvu, valides seda toetavad metsamajandamismeetodid ja rakendades oma tegevustele pidevat järelkontrolli. Peame oluliseks koostööd ka erinevate kohalike looduskaitseühingute ja ekspertidega. Lisaks oleme võtnud oma südameasjaks Eesti metsaomanike teadlikkuse tõstmise, jagades nendega oma kogemusi metsade elurikkuse ja järelkasvu tagamisel. 

Bioloogilise mitmekesisuse programmi raames on meil käsil ka mitmeid projekte. Näiteks on koostöös ettevõttega Tornator Eesti OÜ läbiviidava projekti eesmärk parendada kõre elupaiga tingimusi ning seeläbi suurendada liigi arvukust. Koostöös Rootsi kolleegidega on käsil pikaajaline põnev ühisprojekt, mille eesmärk on analüüsida erinevate metsamajandusvõtete mõju metsaökosüsteemile ning vaadelda, kuivõrd oluline mõju on surnud puidul metsa liigirikkuse jaoks. 
Tulevikus on meil plaan luua katsealale õpperada, eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust elurikkusest metsas ning näidata, et metsamajandus ja elurikkus saavad koos eksisteerida ning metsamajanduse läbi on võimalik bioloogilist mitmekesisust tõsta.

 

Meie peamised meetmed 
metsade elurikkuse tagamisel:

- Jälgime uuendusraie järgselt säilikpuude arvu ja valiku kriteeriume; 
jätame uuendusraie järgselt metsa vähemalt 10 hästi valitud säilikpuud hektari kohta.
- Tagame surnud puidu olemasolu majandatavates metsades;
säilitame olemasolul kokku vähemalt 10 seisvat või lamavat surnud puutüve hektari kohta. Kui surnud puitu ei ole piisaval hulgal, loome seda teatud kriteeriumitele vastavalt tehislikult juurde või jätame raiealale kasvava rohkem säilikpuid. 
- Jälgime metsamajandustööde käigus puuliikide mitmekesisuse säilimist;
säilitame hooldus- ja turbaraiete tegemisel olemasolul vähemalt 10% kaaspuuliikidest, et vältida puhtpuistute kujundamist. 
- Väldime vääriselupaikades raiete tegemist,
kahtluste korral konsulteerime enne metsamajandustööde alustamist vastava eksperdiga.
- Rakendame metsade majandamisel looduslike veekogude, kallaste ja märgalade kaitseks spetsiaalseid töömeetodeid;
näiteks väldime vooluveekogude ületamist või ehitame vajadusel sillad, et vältida negatiivset mõju vooluveekogule. 
- Arvestame metsade majandamisel lindude pesitsusperioodiga,
püüame vältida lindude kevadisel pesitsemisperioodil liigirikkamates lehtpuu sega- ja puhtpuistutes ning veekogude lähedal metsade majandamist. Samuti piirame oluliselt noorendike hooldamisega seotud töid.
- Julgustame metsaomanikke väärtustama oma metsa elurikkust,
anname metsaomanikule juhiseid ja nõuandeid, kuidas raiete planeerimisel säilitada metsa elurikkust. 
- Teeme koostööd erinevate looduskaitse organisatsioonidega.  

Meil on metsade elurikkuse tagamisel  kindlad meetmed ja  eesmärgid.

Jätkusuutlikkus on Stora Enso äristrateegia lahutamatu osa.

Sest see on meie tegevuse keskmes. Aitame kaasa materjalide süsteemi ümberkujundamisele kolmes valdkonnas, kus meil on suurim mõju ja võimalused: kliimamuutus, bioloogiline mitmekesisus ja ringlus.
Tagame, et teeme oma igapäevatööd vastutustundlikult.