Järelkontroll ja teadlikkuse tõstmine 

Meie bioloogilise mitmekesisuse programm ja elurikkust toetavad metsamajandusvõtted ei hõlma ainult põhimõtteid ja meetmeid, vaid oleme määratlenud ka teaduspõhised võtmenäitajaid. Need mõõdavad, kuidas meie ja meie koostööpartnerid on metsade elurikkuse toetamiseks seatud eesmärkidest kinni pidanud. 


Võtmenäitajad, mida me raiete järelkontrolli teostades mõõdame, on järgmised:

- säilikpuude arv,
- kahjustatud säilikpuude arv,
- tüügaspuude arv,
- tüügaste ja lamapuude arv,
- kahjustatud lamapuude arv,
- looduslike veevoolukogude ületamise mõju skaalal, 
- metsamulla seisukord (roobaste esinemine ja sügavus),
- eri puuliikide osakaal,
- veekaitsevöödni seisukord ja laus.

Korraldame oma töötajatele ja koostööpartneritele regulaarseid koolitusi, et meie bioloogilise mitmekesisuse programmis määratletud meetmete rakendamine kinnistuks. On äärmiselt oluline, et meie koostööpartnerid jagaksid meiega sarnaseid väärtusi ning nende tööpõhimõtted vastaksid meie poolt määratud kriteeriumitele. Viime pidevalt läbi auditeid, veendumaks, et seatud eesmärke viiakse ellu ja anname auditite tulemuste osas tagasisidet, et toimuks pidev areng. 
Lisaks oleme võtnud eesmärgiks suuredada metsaomanike teadlikkust elurikkuse olulisusest nende metsades. 

Hindame pidevalt oma  bioloogilise mitmekesisuse programmi võtmenäitajaid.