Klimatet påverkar skogen

Framtida klimatförändringar kommer troligtvis att leda till mer extremväder och ökade insektsangrepp. Vi kan redan idag se ändrade mönster för temperatur, vind och nederbörd som kräver nya sätt att tänka. I framtiden är det troligt att skogarna kommer att växa bättre tack vare ökade temperaturer, men ett varmare klimat innebär också ökad risk för stormskador, skogsbränder och angrepp av skadeinsekter.

Vi arbetar för att öka skogarnas naturliga motståndskraft mot störningar genom att sätta rätt sorts plantor på rätt plats, skapa funktionella kantzoner längsmed bäckmiljöer och hänsynskrävande biotoper samt utföra skogliga åtgärder vid rätt tidpunkt. Vi följer med stort intresse den skogliga forskningen gällande hur vi kan ge skogen de bästa förutsättningarna för att klara ett förändrat klimat.

En annan viktig del är att arbeta med förädling av frön och plantor som ger mer motståndskraftiga träd. I våra stående skogar förebygger vi genom aktiv skogsskötsel och genom att snabbt vidta åtgärder när vi ser att det behövs, exempelvis gällande skadeinsekter.

Hör gärna av dig till oss!

Skogsskötsel och skogsvård

Vårt skogsbruk bygger huvudsakligen på trakthyggesbruk. Här kan du läsa om hur vi sköter om skogen under dess omloppstid.

Läs mer

Forskning och innovation

Vi samarbetar med ledande akademiska organisationer för att fortsätta utveckla mer hållbara och förnybara lösningar.

Läs mer

Att förebygga skogsbrand

Under torra delar av året ökar risken för skogsbränder. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att förebygga bränder i våra skogar.

Läs mer

Barkborre

Granbarkborren kan ställa till med mycket problem i skogen. Läs här om hur du bäst skyddar din skog.

Läs mer