Så bekämpar du granbarkborren

Granbarkborren är en 4-5 mm lång skalbagge som lever under bark eller i ved på nyligen döda träd. Trots sin ringa storlek kan de ställa till med mycket bekymmer för skogsägare.

Granbarkborre trivs bäst under barken på nyligen stormfällda granar. Efter stora stormar eller svår torka kan granbarkborren föröka sig tiofallt. Då finns risk att de angriper och dödar växande träd. Blir de väldigt många kan de döda hela områden av skog, vilket kan innebära en stor ekonomisk förlust för skogsägaren.

Ta gärna en extra skogspromenad och spana efter tecken på angrepp från granbarkborre på din skog. Ju tidigare du upptäcker ett angrepp desto större chans har du att rädda virkesvärdet.

Lär dig upptäcka angrepp

Det är inte helt enkelt att upptäcka ett angrepp av granbarkborre. Kronan kan fortfarande vara grön trots att trädet är illa angripet eller redan dött. Ett tecken att vara uppmärksam på är när du ser rödbrunt gnagmjöl som ligger vid stammen. Ett annat tecken kan vara att det ligger gröna och röda barr på marken vid roten på granen, som tyder på att trädet mår dåligt. Spana också efter små runda hål i barken där skalbaggarna har gnagt sig in, och rinnande kåda som trädet använder som försvar. Misstänker du att du har många angripna träd, kontakta din virkesköpare och börja planera för en avverkning. 

 Snabba åtgärder minskar spridningen

Det är under våren och sommaren när djuren svärmar och kläcker larver som du bör vara extra uppmärksam på angrepp. När dagstemperaturen stiger över 18 grader lämnar barkborrarna sina övervintringsplatser och letar efter lämpliga träd att lägga sina ägg i.

Nyangripna granar bör transporteras ut ur skogen så snart som möjligt så att de inte skapar en yngelplats för granbarkborren. Om du har gjort en avverkning under vintern kan du lämna kvar ett lass, exempelvis med rötskadad gran där barken är frisk. Då kan barkborrarna angripa vältan när våren kommer och så snart de borrat in sig i granarna transporterar du bort dem. Risken är annars att fler träd angrips när barkborren börjar svärma under senvåren.

Har dina angripna träd fortfarande mycket bark kvar så kan de fortfarande fungera hyggligt som virke. Prata med din virkesköpare i god tid innan svärmningen börjar i slutet av april eller början av maj.

Begränsa granbarkborrens framfart

  • Ta rätt på vindfällen, i synnerhet om de ligger i hyggeskanter eller gläntor. Vindskadade hyggeskanter löper stor risk för angrepp och fungerar som yngelplatser för barkborrarnas förökning.
  • Leta efter tecken på angrepp regelbundet under hela sommaren.
  • Träd som är döda ska du inte ta bort, de är istället värdefulla yngelplatser för arter som både äter och konkurrerar ut barkborren.
  • Satsa på blandbestånd för att sprida riskerna. Undvik att bara plantera gran, blanda gärna upp med lövträd.
  • Sätt ut feromonfällor som lockar till sig insekter med deras egna doftämnen. Sätt ut dem på öppna hyggen senast i mitten av april, innan svärmningstiden börjar.
  • Ta hjälp av riskkartan som finns tillgänglig via Mina Sidor på Skogsstyrelsens webb, den visar var i landet som riskerna för angrepp är som störst.

3 tecken på att granbarkborren har angripit din skog

Stoppa Borrarna, skogsbrukets gemensamma insatser mot granbarkborren

Skogsbruket arbetar gemensamt i Skogsstyrelsens samverkansprojekt Stoppa Borrarna för att begränsa spridningen av barkborren. Via Skogsstyrelsens hemsida finns mer information, rapporter från svärmningsövervakningen och kartor över riskområden. 

Mer information och svärmningsövervakning hos Skogsstyrelsen