Förebygga och släcka skogsbränder

Stora Enso Skog arbetar med att förebygga skogsbränder. Det handlar om använda anpassad teknik och metoder för maskinarbetet i skogen, till exempel att ta av band och kedjor. Vid skogsbrand är det Räddningstjänsten som släcker branden och sedan överlämnas efterbevakningen och eventuell eftersläckning till Stora Enso Skog.

Hur kan vi stå bättre rustade inför kommande skogsbränder?

  • Samrådet mellan arbetsledare och maskinförare är ett viktigt verktyg för minska risken för bränder orsakade av vår verksamhet under sommarhalvåret 
  • Öka det förebyggande arbete och höj beredskapen
  • Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs
  • Agera kraftfullt i början – nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna
  • Bränder tar sig ofta på nytt. Fullfölj insatsen tills faran är över.
  • Säker och välorganiserad efterbevakning med insatser från flera aktörer

Hör gärna av dig till oss!

Förebygga brand 

Under perioder med förhöjd brandrisk följer vi dagligen utvecklingen och för en dialog med våra medarbetare och entreprenörer om hur arbetet i skogen ska bedrivas. I möjligaste mån arbetar vi på trakter med lägre brandrisk. Under torra perioder kan vi välja att avverka nattetid när luftfuktigheten är högre och det är mindre vind. Är situationen allvarlig kan arbetet i skogen behöva ställas in. Vi kan också bevattna områden med helikopter eller vattentankar på skogsmaskiner, och vi har extra vatten i beredskap för släckning.

Vid brandriskindex 4 eller högre sker ett samråd innan maskinarbete mellan utförare och beställare. Då tas beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra brand, till exempel att ta av band och kedjor från maskinerna för att minska risken för gnistor.

Säkerheten kommer alltid i första rummet. Vi samarbetar och har en nära dialog med räddningstjänsten vid skogsbrand.


Brandvakt

Brandvaktens uppgift är att under pågående och/eller efter avslutat maskinarbete hålla uppsikt över arbetsområdet. Brandvakten rör sig över arbetsområdet och alla delar av arbetsområdet ska kontrolleras återkommande. Släckutrustning finns strategiskt utplacerad på arbetsområdet för att vara snabbt tillgänglig om den behöver användas.

Hur länge brandvakten ska stanna på platsen bedöms från fall till fall i samråd med maskinförare eller arbetsledare. Vanligtvis stannar brandvakten kvar på trakten cirka 2 timmar efter det att maskinarbetet avslutats eller efter det att maskinen lämnat trakten.

Om det börjar brinna görs en bedömning av släcknings- eller begränsningsåtgärder. Om vi inte direkt kan släcka branden själva, ska vi larma 112 och inrikta oss på att begränsa elden.
De medarbetare som arbetar som brandvakt har genomfört en brandutbildning med godkänt resultat. De är anställda hos Stora Enso eller företag som vi har ett gällande skriftligt avtal med.


Efterbevakning och eftersläckning

Vi har som alla markägare det formella ansvaret för efterbevakning när det brunnit i våra skogar. Då säkerställer vi att det inte uppstår bränder igen efter att de släckts av räddningstjänsten. Det är ofta ett omfattande arbete och vi har tydliga rutiner för hur både efterbevakning och eventuell eftersläckning ska ske. I rutinen anges också vad man som medarbetare ska göra om det börjar brinna i skogen. Vi har också all tänkbar utrustning som behövs vid efterbevakning och eftersläckning. De medarbetare som deltar i efterbevaknings- och eftersläckningsarbetet har genomfört en utbildning med godkänt resultat. De är anställda hos Stora Enso eller företag som vi har ett gällande skriftligt avtal med. Ansvarig arbetsledare gör inför varje arbetspass en riskbedömning av arbetet och håller en säkerhetsgenomgång med alla som skall delta i arbetet. Ensamarbete får aldrig förekomma. Ansvarig arbetsledare ska minst en gång per dag underrätta Stora Enso om aktuellt läge.

Brandrisk

Vi har utvecklat metoder för att jobba med SMHI:s prognoser, bedöma brandintensitet, spridningsrisk och hur det varierar i geografin. Tillsammans med SMHI har vi också utvecklat ett verktyg för att bedöma brandrisken även på natten. De här prognoserna ger oss möjlighet att bättre fastställa vilka tider på dygnet det är säkrast att arbeta. Därmed kan vi undvika att arbeta under riskfyllda förhållanden. Prognoser finns timme för timme under sommarperioden.

Brandriskkartor och mer om brandriskindex hittar du hos MSB