Skogens påverkan på klimatet

Vi anser att det är viktigt att jobba på alla sätt för att minska den pågående ökningen av växthusgaser. Utsläppen måste minska och inlagring av kol och ersättandet av fossila råvaror måste öka, samtidigt!

Den svenska skogen fungerar idag som en koldioxidsänka och binder mer än 40 miljoner ton koldioxid per år. Störst är upptaget under tillväxtperioden. I Sverige använder vi enbart nettotillväxten i den produktiva skogen vilket innebär att volymen träd, och därmed även mängden inbundet kol, är konstant eller ökar.

När den produktiva skogen har vuxit upp kan den användas till klimatsmarta produkter. Koldioxiden som bundits i träden fortsätter då att lagras i produkter som kan återanvändas både en och flera gånger. När de slutligen blir till bioenergi frigörs koldioxiden. När vi ersätter fossila bränslen med biomaterial tillför vi inte ny koldioxid till atmosfären, utan samma koldioxid cirkulerar i kretsloppet. Den koldioxidbesparing som uppkommer på grund av att fossila råvaror ersätts med icke-fossila råvara kallas substitutionseffekten.

I skogsbruket idag sker fossila utsläpp främst igenom användningen av fossila drivmedel i skogsmaskiner samt för transporter. På Stora Enso jobbar vi aktivt med att effektivisera våra avverkningar och transporter. De utsläpp som sker från planta till att virket kommer till industrin är dock små jämfört med de utsläpp som genereras vid framställning av produkter. Att minska energianvändningen vid framställande av våra produkter är därför extremt viktigt ur klimatsynpunkt. Därför har Stora Enso även ett godkänt science based target. D.v.s. ett mål gällande utsläppsminskningar som ligger i linje med klimatmålen från Parisavtalet. Målet omfattar fossila utsläpp i alla led i vår produktion, men inkluderar inte inbundet kol eller substitutionseffekter.

I en rapport från 2020 uppskattades Stora Ensos totala klimatpåverkan till – 11,5 miljoner ton CO2-eqv. Inbindning, utsläpp och substitution ingick i beräkningarna.

Kol binds in i träden

Växande träd tar upp koldioxid och binder in koldioxid i trädet och marken, och kan därför fungera som kolsänka. Vid en avverkning sker utsläpp och en avverkningsskuld uppstår. Så länge lika mycket skog eller mer växer upp där man avverkar är dock skoglig råvara klimatneutral i ett långsiktigt perspektiv.

Det finns en tidsfördröjning innan träd växer tillbaka och samma mängd kol som avlägsnades binds in igen. På landskapsnivå finns det dock skogar i olika tillväxtstadier som kontinuerligt binder kol. Så länge volymen skog är konstant eller växer är träbaserade material klimatneutrala. När det gäller det totala skogsbeståndet i Sverige har skogarna ett årligt nettoupptag av kol, enligt Sveriges klimatrapportering till IPCC. Beräkningarna görs av SLU enligt internationella metoder.

Hör gärna av dig till oss!

Klimatets påverkan på skogen

Klimatförändringar väntas leda till mer extremväder och ökade insektsangrepp. Här berättar vi om hur vi försöker rusta skogen på bästa sätt för att klara kommande klimatförändringar.

Läs mer

Substitutionseffekten

När produkter baserade på skoglig råvara används till att ersätta fossila material uppstår en substitutionseffekt. Här berättar vi hur det fungerar.

Läs mer

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi vill ha välmående skogar idag och till nästkommande generation. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i skogen.

Läs mer