Skogsbruk och renskötsel

Kontakta oss gärna!

Stora Enso äger skog i områden där fem olika samebyar bedriver renskötsel. Vinterbete av ren inom vårt verksamhetsområde regleras i avtal med samebyarna och vi samråder kring våra skogsbruksåtgärder för att säkerställa att skogsbruket och rennäringen kan samexistera.

Vi jobbar för att minska skogsbrukets negativa effekter på marklavar exempelvis genom minskad markpåverkan vid markberedning samt röjning och gallring för att öka ljusinsläppet i bestånden. Vi avverkar inte fjällnära skog på vår egen mark. Vi har också kontrollåtgärder för inköp av virkesråvara som kommer från fjällnära skogar.

Hållbart skogsbruk

Vår ambition är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Hållbarhet omfattar allt vi gör i skogarna, ur såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs mer
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Karta över vårt skogsinnehav

I kartan kan du se var vi har vårt skogsinnehav, men du kan också filtrera fram var vi har våra ekologiska landskap eller våra frivilliga avsättningar.

Läs mer

Skogen och människan

Social hållbarhet handlar både om hur vi bidrar till samhället där vi är verksamma, hur vi utvecklar skogens sociala värden som rekreation och jakt, och om hur vi tar hand om våra anställda. 

Läs mer