Skogsbrukscertifiering

Kvittens på ansvarsfullt skogsbruk

Genom certifieringen får du en kvittens på att du bedriver ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk, med respekt för människor och miljö.  

Att certifiera skogsbruket är ett naturligt val för många skogsägare och en hel del uppfyller kraven genom sitt sätt att bruka skogen idag. Om du följer skogsbruksplanen och identifierat skogsområden som du sköter eller sparar av hänsyn till sociala eller miljömässiga värden, så är steget inte långt. Som bonus får du dessutom bättre betalt för virket. Certifieringen blir ett sätt att få ett oberoende och opartiskt erkännande på din verksamhet, samtidigt som du bidrar till svenskt skogsbruks gemensamma konkurrenskraft. Hur går certifieringen till? Genom gruppcertifiering erbjuder vi en enkel och kostnadseffektiv certifiering. Vi sköter alla kontakter med certifierare, informerar dig löpande och håller ordning på de kontroller som behöver göras. I Sverige finns två standarder för skogscertifiering. Stora Ensos gruppcertifiering bygger på en dubbelcertifiering enligt båda systemen FSC® och PEFC Inför certifieringen informerar vi om vad certifieringen innebär och hur den går till. Vi tecknar sedan ett avtal om medlemskap i Stora Enso Skogs gruppcertifiering. I samband med avtalet identifierar vi vilka delar av din skog som ska brukas primärt för skogsproduktion, naturvärden, sociala värden, eller helt avsättas för naturvårdsändamål. Grunden för detta är en grön skogsbruksplan som du antingen redan har, eller upprättar i samband med certifieringen. Dokumentationen du får innehåller, förutom avtalet, länkar till aktuella certifieringsstandarder och skötselinstruktioner för skogsåtgärder som används av Stora Enso Skog och som också ska användas för åtgärder på din fastighet.

Avtalet kan sägas upp med tre månaders varsel. Stora Enso Skog kan komma att utesluta skogsägare som inte lever upp till standardkraven ur gruppcertifieringen.

Som medlem i Stora Enso Skogs gruppcertifikat åtar du dig att följa de svenska FSC och PEFC-standarderna samt att acceptera att Stora Enso Skog och oberoende revisionsföretag utför stickprovskontroller av ditt skogsbruk.

Mer om certifieringen

Certifieringsstandarderna i sin helhet och mer om hur vi bedriver ett certifierat skogsbruk på vårt eget skogsinnehav hittar du här

Läs mer här

Vill du veta mer?

Tveka in på att höra av dig till oss. Kontakta någon av våra Virkesköpare i din kommun, så hjälper vi dig hitta bästa möjliga lösning!

I praktiken innebär certifieringen följande:

Bruka skogen

God ekonomi och långsiktig avkastning är en av skogsbrukets hörnstenar. Genom certifieringen åtar du dig att ta vara på markens produktionsförmåga och avverkningsmöjligheter genom aktiva skötselåtgärder, tillsammans med hänsyn till skogens miljö- kultur- och sociala värden. Mångbruk som virkesproduktion, friluftsliv, jakt, fiske och renskötsel ska bedrivas med hänsyn till varandra och miljön.

Plan för skötsel

Du behöver ha en grön skogsbruk­splan som uppfyller Stora Enso Skogs krav, senast ett år eft­er certifieringstillfället. Skogsbruksplanens åtgärdsförslag ska vara vägledande för skötseln och planens beståndsuppgifter ska uppdateras löpande efter åtgärder. Du behöver kunna visa upp viss information från planen vid förfrågan från allmänheten.

Följa lagar

Som skogsägare ska du följa svensk lagstiftning och internationella avtal som Sverige undertecknat som berör skogsägande och skogsbruk; allt från skötsel, natur- och kulturvård till dokumentation och skatter. Om olaglig verksamhet pågår på markinnehavet är du skyldig att vidta åtgärder. Om du uppfattar att standardens krav inte går att följa på grund av svensk lag ska du kontakta oss.

Miljöhänsyn

Vid alla skogliga åtgärder ska hänsyn tas till natur- och kulturmiljö enligt punkterna längre ner på sidan. Där hittar du också en praktisk instruktion för miljöhänsyn. Dokumentation om kända fornlämningar och värdefulla kulturmiljöer ska finnas och hänsyn till dem och kulturminnen ska tas vid skogliga åtgärder. Du som skogsägare ska samråda med närboende och andra intressenter om synpunkter framförs till exempel inför en avverkning.

Redovisning

Du behöver kunna redovisa uttag av traditionella skogsprodukter med hjälp av exempelvis mätbesked. 

Fastigheten och ägandet

Samtliga fastigheter som ägs av en och samma ägare eller grupp av ägare, ska ingå i certifieringen. Fastigheter som ägs tillsammans med andra kan vara ocertifierade. Gruppmedlemmen ska kunna informera om dessa samt säkerställa att virke från ocertifierade fastigheter inte kommer från bestånd med höga naturvärden, undantaget uttag som höjer naturvärdena. Som ägare ska du respektera legala belastningar på innehavet, såsom allemansrätten, nyttjanderätter och servitut. Vid eventuella oklarheter eller tvister angående äganderätt måste ägaren aktivt försöka lösa dessa.

Samers rätt till bete

Certifierade skogsägare erkänner samernas rätt till renbete och samråder med renägarna angående skogliga åtgärder. Särskild hänsyn ska visas inom lavrika områden och till områden i övrigt av särskild vikt för samerna där gödsling och främmande trädslag ska undvikas.

Personal

Personal som arbetar i skogen ska ha tillgång till utbildning, säkerhet och arbetstrygghet. Du som har anställd personal ansvarar för personalens arbetsmiljö och kompetens, vilken ska vara dokumenterad. Du ska vara ansluten till kollektivavtal och säkerställa att de anställda kan organisera sig. Entreprenörer med anställd personal, som anlitas för att utföra skogliga åtgärder ska vara PEFC-certifierade. Stora Enso Skog anlitar bara PEFC-certifierade entreprenörer. Du som utför åtgärder i egen regi behöver följa Stora Enso Skogs instruktioner. 

Här kan du ladda ner en broschyr om vad skogsbrukscertifieringen innebär

PDF
Skogsbrukscertifiering
565.1 KB
Download
Det är klart att jag som skogsägare vill ta ansvar. För  schyssta villkor för dem som jobbar i skogen och hänsyn till människor, djur och växter som lever där.

Skogsägare i Västmanland

Miljöhänsyn vid alla skogliga åtgärder:

- Naturvärdesbedömningar ska genomföras och dokumenteras inför skogliga åtgärder.
- Vid alla åtgärder ska generell naturvårdshänsyn tillämpas genom att följa Stora Ensos instruktion ”Miljöhänsyn vid avverkning” och övriga skötselinstruktioner.
- Skogar med naturvärden sparas eller sköts för att förstärka den biologiska mångfalden. Särskild hänsyn ska tas till hotade arter.
- Du ska frivilligt avsätta minst 5 procent av din produktiva skogsmark för bevarande och utveckling av den biologiska mångfalden. Ytterligare minst 5 procent ska avsättas eller skötas med målet att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden.
- Bruka din skog så att minst 5 procent av arealen på frisk och fuktig mark på sikt utgörs av lövrika bestånd.
- Där förutsättningar finns ska skogen brukas så att minst 10% utgörs av lövträd.
- Avverkning av skiktade lövdominerade skogar ska undvikas under fåglarnas häckningsperiod.
- Skog ska normalt inte anläggas på öppna eller igenväxande mindre kulturmarker.
- Skogsföryngring med hjälp av skärm- eller fröträdsställningar görs där det ger ett bra resultat.
- Vid skogsgödsling, biobränsleuttag, askåterföring, kalkning ska Skogsstyrelsens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer följas.
- Skador som orsakar påtaglig erosion och slamföring till vattendrag, spårbildning som förän­drar vattenflödens riktning, skador i områden med särskilda naturvärden och spårbildning i miljöer av särskild betydelse för friluftsliv, ska alltid undvikas och åtgärdas om skadorna bedöms bestå.
- Vid nybyggnation och upprustning av vägar ska hänsyn tas till naturliga vattendrag och vandringshinder får inte förekomma.
- Skyddsdika bara då det är uppenbart att skogsvårdslagens föryngringskrav inte kan uppfyllas. Ny­dikning och underhåll av diken på fattiga torvmarker ska inte utföras.
- Alla nödvändiga åtgärder ska göras för att undvika slamtrans­port till naturliga vattendrag.
- Användning av bekämpningsmedel eller genmodifierade organismer är inte tillåtet såvida inte dispens ges.
- Avstå från att använda oprövade metoder eller material i ditt skogsbruk.
- Restriktivitet ska tillämpas vid användning av främmande trädslag. Areella begränsningar finns i FSC-standarden. Om nyanläggning ändå sker, är det viktigt att oönskad självspridning inte sker.
- Skogsområden ska normalt inte omvandlas i syfte att förändra markanvändningen om inte detta sker på en mycket begränsad del och syftet är att utveckla infrastruktur, främja forskning eller att bevara miljövärden.xt in field]

Hör gärna av dig till oss!

Ladda ner broschyren som beskriver natur- och kulturhänsyn i samband med alla skogliga åtgärder

PDF
Miljöhänsyn vid avverkning
27.44 MB
Download

FSC är globala riktlinjer

Forest Stewardship Council® (FSC) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom att knyta brukandet till konsumtion. I FSCs principer och kriterier finns övergripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas och som gäller generellt över hela världen. Genom internationella spårbarhets- och märkningsregler av produkter från skogen kan det certifierade skogsbruket kopplas till en ansvarsfull konsumtion. Svenska FSC är en ideell förening och ett så kallat nationellt initiativ, som ansvarar för att reglerna för det FSC-certifierade skogsbruket är anpassade till svenska förutsättningar. Organisationen är likt internationella FSC, uppbyggd med en förening uppdelad på en social-, en miljö- och en ekonomisk kammare. Föreningen utser en styrelse med nio personer, med tre representanter från vardera kammaren.

Stora Enso Skog har licensnummer: FSC® (FSC-C020565)

Svenska PEFC, för familjeskogsbruket

Svenska PEFC är ett internationellt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målsättningen är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan de tre grupperingarna; skogsproduktion, miljö och sociala intressen. I mitten av 90-talet utvecklade varje skogsägareförening sin egen standard och tecknade avtal med enskilda skogsägare. Ett gemensamt system för certifiering kallades FFC (Family Forest Certification). Svenska PEFC, samlade år 2000 alla dessa standarder under samma organisation och har skapat en gemensam standard för certifiering av främst privatskogsbruket. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification.