Biologisk mangfold

Biologisk mangfold, eller biodiversitet, er et samlebegrep for variasjonen i arter, mellom arter og i økosystemer. Det å verne om det biologiske mangfoldet er en selvsagt del av alt vi gjør, ettersom levende og velfungerende økosystemer er en forutsetning for virksomheten vår og alt liv på jorden.

Forekomsten av ulike strukturer, trær av ulik alder og ulike skogtyper er viktige parametere for biologisk mangfold. Vi jobber for å øke variasjonen og fremme naturverdier i hele kjeden. Den økologiske landskapsplanen vår er et verdifullt verktøy for den langsiktige planleggingen. Planen identifiserer mangler i ulike landskap. Det kan handle om andel løvskog eller andel gammel skog. Disse manglene jobber vi deretter langsiktig med for å utbedre.

Vi har også høye ambisjoner når det gjelder miljøhensyn ved avvirkning, som vi bruker som standard både på egen eiendom og når vi avvirker hos andre skogeiere. Vi tar alltid hensyn til truede arter og hensynskrevende biotoper i avvirkningene og skaper funksjonelle kantsoner og hensynsarealer der arter bevares og smådyr kan holde til.

I tillegg til de hensynene vi tar ved skogtiltak, jobber vi med naturbevarende skjøtsel og å gjenopprette gode livsmiljøer for ulike arter i skogene våre og restaurere vassdrag. Et eksempel på det er arbeidet vårt med skjøtsel for spesielle arter som hvitryggspett eller gammelskogbukk.

Stora Enso Skogs oppdrag består i å levere bærekraftig produsert råvare til Stora Ensos industrier. Vi har høye ambisjoner når det gjelder bærekraftig skogbruk, der biologisk mangfold står høyt på agendaen. Vi bruker de beste tilgjengelige skogbruksmetodene for storskala skogbruk og har også fått bevis på at hensynene våre gir effekt, i og med at andelen død ved og løvskog har økt. Men vi påstår ikke at vi har alle svarene. Vi kan sikkert gjøre mer og gjøre ting annerledes. Derfor samarbeider vi med forskere og andre aktører for hele tiden å forbedre oss, gjennom å få smarte arbeidsprosesser og bedre måter å følge opp det vi gjør på. 

Skjøtsel som tar vare på naturen

Ofte må skogene våre skjøttes på en spesiell måte for å fremme spesielle naturverdier. Aktive skjøtselstiltak er gunstig for mange ulike arter i skogene våre.

Les mer

Frivillig vern

Frivillig vern er en metode for å verne områder i skogene våre som har høy naturverdi. 

Les mer

Økologisk landskapsplan

Den økologiske landskapsplanen hjelper oss med å kombinere naturvern og skogbruk gjennom planlegging, mangelanalyse og løpende inventering 

Les mer

Unikt arbeid for sandfirfislens beste

I Brattforsheden i Värmland i Sverige driver man med et unikt arbeid for å øke bestanden av sandfirfisler. Resultatene er svært positive.

Les mer

Hvelvkulverter

Når veiene våre krysser et vassdrag, kan en hvelvkulvert være en god løsning. Det kan gi bedre vandringsveier for fisk og andre vannlevende arter enn en vanlig kulvert.

Les mer

Gammelskogbukken trenger solbelyst, død ved

Ved å rydde ungskog og sørge for at død furuved får mye sollys kan vi skape gode livsmiljøer for den rødlistede gammelskogbukken. 

Les mer

Kart over frivillig vern

I kartet over skogeiendommene våre kan du enkelte filtrere ut områdene der vi har frivillig vern. 

Les mer