Vindkraft producerar hållbar energi

Vindkraft är ett av de snabbast växande energislagen i världen. Som ledande global leverantör av förnybara produkter från skogen ser vi det som en självklarhet att också stötta omställningen till ökad andel förnybar energi. Vi vill gärna ge möjligheter till etablering av vindkraft inom vårt markinnehav, på de platser där det kan vara lämpligt.

Precis som i andra delar av vår verksamhet måste hela hållbarhetsperspektivet finnas med, och omfattande riskanalyser görs först för att se vilka ekonomiska, ekologiska och sociala värden som spelar in på den aktuella platsen. Fossilfria och förnybara resurser kommer att utgöra en viktig del av byggandet av en grönare framtid och vi samarbetar med branschorganisationen Svensk Vindenergi för att stödja den utvecklingen. Vi arbetar aktivt tillsammans med partners för att utveckla nya vindkraftsparker och arrenderar även ut mark till andra vindkraftsprojektörer. Idag finns det ett 90-tal turbiner som producerar förnybar energi på Stora Ensos marker. Här kan du läsa mer om vår vindkraftsutveckling samt var vindkraftverk finns på vår mark idag.

Har du synpunkter med avseende på FSC och Stora Ensos energiprojektering?

Skicka in dem här: synpunkter.vindkraft.fsc@storaenso.com

vindkraftverk

Tyck till om planerade vindområden

Vi bjuder in till tidig dialog innan en samrådsprocess inleds vid en eventuell vindkraftsetablering. Här har du möjlighet att lämna synpunkter. 

Läs mer
vindkraftverk i solnedgång

Vindkraft i drift

Idag finns det ca 90 vindkraftverk som producerar förnybar energi på Stora Ensos marker. 

Läs mer
vindkraftverk

Läs mer om Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Föreningens övergripande mål är att vindkraften har bred folklig förankring.

Svensk Vindenergis hemsida
bild på en karta över vårt skogsinnehav

Vårt skogsinnehav

På kartan kan du se var i Sverige vi har vårt markinnehav. Här finns också lager som visar våra frivilliga avsättningar och ekologiska landskap.

Gå till kartan
Vindkraftverk

Sverige särskilt lämpligt för vindkraft

I Sverige är potentialen att bygga vindkraft väldigt stor tack vare tillgången till stora landområden med goda vindförhållanden. Det faktum att en stor del av elproduktionen redan kommer från vattenkraft gör Sverige särskilt lämpligt för en storskalig vindkraftutbyggnad, då vattenkraften kompletterar vindkraften som reglerkraft.

Förnyelsebar energi i form av skogsbränsle och vindkraft är viktiga delar i Stora Ensos hållbarhetsarbete. Det ligger i linje med den politiskt beslutade omställningen till förnyelsebara energikällor. Genom reduktionen av koldioxidutsläppen bidrar vindkraften till att dämpa den globala uppvärmningen.

Vinden är den förnybara energikälla som på kort och medellång sikt har störst potential att kraftfullt kunna bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle, både internationellt och i Sverige.

Vindkraften skapar också nya arbetstillfällen såväl under byggtiden som under den löpande driften av verken.