Jaga på Stora Ensos marker

Vi vill erbjuda jakt för så många som möjligt, och i varje jaktlag bör det finnas ett lämpligt antal jägare. Målet är att skapa jaktområden som ger utrymme för både givande jaktupplevelser och produktionsanpassad avskjutning. Följande turordning gäller när efterfrågan på jakt överstiger tillgången:

  • Tillsvidareanställda och pensionärer i Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi
  • Övriga anställda och pensionärer i Stora Enso-koncernen
  • Fast engagerade entreprenörer och deras fast anställda som jobbar åt Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi
  • Återkommande virkesleverantörer och andra samarbetspartners
  • Ortsbor
  • Övriga

Turordningsreglerna gäller den som saknar jaktmöjligheter. Jägare yngre än 25 år prioriteras och ges dessutom lägre avgift för jakt.

Riktlinjer för jakt på Stora Ensos marker

Jaktlag och jägare på marker upplåtna av Stora Enso Skog förväntas följa våra riktlinjer för jakt och verka för att våra skogliga mål kan uppnås. Som motprestation till våra jaktupplåtelser ingår att utöva jakt på ett sätt som bidrar till att jaktområdets (älgskötsel- kronskötsel- eller licensområdets) mål uppfylls. Alla möjligheter att uppnå avskjutningsmålen på barmark bör utnyttjas.

Rapportering/uppföljning av jakt

Rapporteringen av jaktresultat är en viktig del i förvaltningen. På så sätt kan vi följa upp de mål som finns för hur många djur som ska skjutas, samt följa älgstammens utveckling och sammansättning. Utöver rapporteringen av fällda djur ska även en korrekt genomförd älgobs rapporteras. Rapportering av biologiska data i form av kalvvikter och ålder ger ökad kunskap om älgstammen och därmed bättre underlag för förvaltningsbeslut. Insamling av data ska göras enligt SLU:s manualer för att säkerställa hög kvalitet och jämförbarhet över tiden.

Rapportering av jakt på Stora Ensos marker sker nästan uteslutande på Jaktrapport.se

Hör gärna av dig till oss!

Jakträtter hos Stora Enso

På Stora Enso disponerar vi ett stort antal jakträtter inom viltvårdsområden på våra marker. Här kan du se vilka möjligheter som finns i ditt närområde.

Jag vill se lediga jakträtter

Utbildning om skog och klövvilt

Tillsammans med andra skogsbolag har vi tagit fram en kostnadsfri utbildning om skog och klövvilt.

Läs mer

Viltförvaltning

Viltförvaltning är en viktig del av skogsskötseln. Älgar äter gärna tallplantor och skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket.

Läs mer

Rapportering av jakt och viltförvaltning

Jaktrapport.se är ett samarbete mellan flera stora skogsägare. Här sköts bland annat rapportering för viltförvaltning och jakt, men också förmedling av lediga jakträtter.

Gå till Jaktrapport.se