Viltförvaltning - en del av skogsskötseln

Älgar äter gärna tallplantor och skadorna orsakar stora förluster för skogsbruket. Älgförvaltningens ramar sätts av det övergripande målet, att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.


Tillgången på foder för klövviltet kan ge skilda förutsättningar för hur stor älgstammen blir i olika förvaltningsområden. Älgbetesinventering mäter hur många träd som blivit skadade av älgar och hur svår skadan är. Resultatet av inventeringarna används till exempel när man ska besluta hur många älgar som ska skjutas varje år.

Skogsbruk är Stora Enso Skogs huvudverksamhet, och viltfrågan är viktig i en långsiktig och hög skogsproduktion. Klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå både hög skogsproduktion och livskraftiga klövviltstammar. Jakt och viltförvaltningsfrågor ska följa vår ekologiska helhetssyn, där balanserade viltstammar fyller sin roll i ekosystemen. Vi vill ha en fortsatt värdefull och uthållig skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Hör gärna av dig till oss!

Principer för viltförvaltning

Viltförvaltning i Stora Enso Skog är:

Kunskapsbaserad

  • Tydliga mål som följs upp med kvalitetssäkrade inventeringsmetoder.

En integrerad del i skötseln av skogarna

  • Kunskap från viltförvaltning finns med i vår integrerade planering av olika skötselåtgärder.
  • Jakt ska bedrivas så att vi skapar balans med fodertillgången.

Rationellt hanterad och affärsmässig

  • Med våra värderingar som riktlinje ska jakt utföras enligt gällande lagstiftning och god jaktetik.
  • Prissättning för jaktupplåtelser ska uppfattas motsvara en marknadsmässig nivå.
  • Jakt kan i vissa sammanhang fylla viktiga representativa funktioner för Stora Enso.

Aktiv part i lokalkulturen och lokalsamhället

  • Jakt är en betydande rekreationskälla som bidrar till meningsfull fritid.
  • Vår anställda och boende i glesbygder ska uppfatta våra villkor för jaktupplåtelser som rimliga.
  • Ungdomar t o m 25 års ålder är en prioriterad grupp vid tillsättande av nya jaktplatser och prissättning.

Älgbetesinventering

Skogsstyrelsen tillhandahåller Äbin, en kvalitetssäkrad inventeringsmetod för viltskador i ungskog.

Läs mer hos Skogsstyrelsen
20 miljarder kronor per år uppgår kostnaderna till för viltbetesskador i Sverige

Utbildning om skog och klövvilt

Tillsammans med andra skogsbolag har vi tagit fram en kostnadsfri utbildning om skog och klövvilt.

Läs mer