Markberedning, plantor och plantering

Föryngringen ger skogen ny tillväxt

Att föryngra skogen innebär att man ser till så att ett nytt bestånd ungskog tar plats där man avverkat. Det finns olika sätt att föryngra, det vanligaste och säkraste är att markbereda och plantera ny skog. På vissa typer av marker fungerar sådd eller naturlig föryngring också bra. Faktorer som påverkar vilken metod som är lämplig är bland annat bördighet, markens lutning, stenighet och höjdlägen.


Så här går föryngringen till

Innan du sätter nya plantor behöver marken beredas. Markberedning görs med harv, fläckmarkberedare eller högläggare. Respektive metod lämpar sig för olika typer av mark. Även plantor finns i flera varianter och passar olika bra beroende på förutsättningar och förhållanden som råder. Vilken markberedningsmetod och planta du väljer kan påverka tillväxten och värdeutvecklingen på din skog i mycket hög grad.

Genom att markbereda och plantera åren närmast efter avverkning ökar sannolikheten för att den nya skogen får en god tillväxt från början. Särskilt gäller det på bördiga marker, där plantorna behöver växa till sig så att de klarar konkurrensen från gräs och annan vegetation. Vid markberedning minskas risken för snytbaggeangrepp, eftersom mineraljorden ligger blottad och snytbaggen inte tycker om öppna ytor.

Plantor eller frön?

Tack vare förädlade plantor av hög kvalitet är plantering den metod som ger bäst start i tillväxten på den nya skogen. Flera generationer av trädförädling har gett oss ett allt bättre plantmaterial, och förädlade plantor växer upp till 30 procent bättre än de plantor som kommer från naturlig fröspridning i skogen. Naturlig självföryngring kan fungera på rätt mark och under rätt förutsättningar. Lyckade självföryngringar av tall får man ofta på magrare marker där gräsväxten inte blir för stor och hämmar tallplantorna. 

Vad kostar det?

Kostnaden för markberedning och plantering är cirka 8 000-12 000 kronor per hektar, beroende på vilken markberedningsmetod och vilket plantmaterial som används.

Vi hjälper dig!

Vi hjälper vi dig hela vägen, från markberedning till val av plantor och plantering. Du som vill plantera själv kan köpa plantor genom oss från våra plantskolor i Gästrikland, Dalarna och Värmland.

Vilken typ av plantor väljer du?  

Vi hjälper dig!

Vi hjälper vi dig hela vägen, från markberedning till val av plantor och plantering. Du som vill plantera själv kan köpa plantor genom oss från våra plantskolor i Gästrikland, Dalarna och Värmland. 

Kontakta våra Virkesköpare​ så hjälper vi dig!

Vad ska jag tänka på när jag planterar? 

Här hittar du en checklista inför planteringen

Sa lyckas du med planteringen

Via våra plantskolor

i Gästrikland, Dalarna och Värmland producerar miljontals gröna, växtliga skogsplantor varje år.

Mer om plantskolorna