Skogsbilvägar för aktivt skogsbruk

En investering med stor nytta 

Att bygga en skogsbilväg är ofta en lönsam investering och gör stor nytta, inte minst när virket behöver tas fram från skogen. Ju mer lättillgängligt virket är, desto högre lönsamhet ger avverkningen.

Att transportera virke i terräng med skotare, jämfört med på väg med lastbil, kräver inte mindre än 50 gånger mer energi. Även om du inte står inför en avverkning eller gallring är skogsbilvägen en bra investering som ger dig nytta under lång tid framåt.

Bygg rätt

En skogsbilväg ska byggas så att en lastbil med släp kan komma fram och vända. Om vägen ansluter till allmän väg måste tillstånd sökas från Trafikverket. Vägtrummor ska finnas där det behövs och vägen bör ha mötesfickor, uppställningsplatser och en så kallad vilplan där vägen ansluter till allmän väg. Att bygga skogsbilväg föregås alltid av en anmälan till Skogsstyrelsen.

Planera väl

Ett vägbygge börjar alltid med noggrann planering i form av en så kallad vägnätsplan, där man tar hänsyn till det befintliga vägnätet och behoven hos andra markägare. Planen används som underlag vid samråd med myndigheter och andra berörda. Ofta kan en ny skogsbilväg nyttjas av flera fastigheter och där är det en god idé att samplanera bygget med berörda skogsgrannar. I planeringsfasen måste även hänsyn tas till naturvård som känsliga biotoper och vattendrag. Här kan Länsstyrelsen hjälpa till med information.

Olika typer av vägar

Vägar delas in utifrån tillgänglighet (A-D) samt framkomlighet (0-3). Vägens tillgänglighet klassas utifrån när på året ett fordon med vikt enligt BK1 (axel-boggitryck 10/18 ton samt bruttovikt 60 ton) kan nyttja vägen. Framkomlighetsklasserna anger vilka fordonskombinationer som vägens tekniska förutsättningar ger tillfredsställande framkomlighet för.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill komma igång med ditt eget vägbygge. Vi har specialister på vägfrågor som kan bistå längs vägen.

Mer om vägar

Läs mer om vägar i skolbiblioteket

Skogsbilvägen