Skogsaffären steg för steg

Att sälja virke – så går det till

Vanligtvis köper vi virke på rot, så kallad avverkningsrätt. Det innebär att vi tar hand om avverkningen och transporten till industrierna. Vi kan också köpa leveransvirke, när du själv avverkat och transporterat ut virket till bilväg. Innan du säljer virke från gallring eller slutavverkning finns en del frågor att ta ställning till: Vilket bestånd är lämpligast att avverka? Hur ska föryngringen ske efter slutavverkningen? Hur hanterar jag intäkten för att undvika onödig beskattning?

Våra virkesköpare hjälper dig att hitta den bästa lösningen. Efter att ha gått igenom alla viktiga frågor är det dags att föra in överenskommelsen i ett avtal.

Från behov till genomförande

1. Välj ut området

En åtgärd börjar med ett behov. Kanske har du sett ut ett område på egen hand, eller så har du i samråd med virkesköpare eller annan rådgivare kommit fram till vad som behöver göras. Det kan vara allt från avverkning, gallring, röjning, plantering, markberedning till andra skogsåtgärder.

2. Överenskommelsen i ett avtal

Det vi kommer överens om tecknas ner i ett avtal. Avtalet reglerar uppdraget och innehåller exempelvis typ av åtgärd, vilket skogsområde som avses, vilken areal det omfattar, affärsform, betalningsvillkor samt övriga överenskommelser. Avtalet innefattar också inom vilken tid åtgärden ska utföras. Normalt tecknas avverkningsavtal på två eller tre år, i särskilda fall upp till fem år. 

3. Anmäl avverkning till Skogsstyrelsen

Om du säljer en slutavverkning som omfattar 0,5 hektar eller mer så ska du anmäla det till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan avverkningen påbörjas. I anmälan anger du vilket område som avses, vilken kultur- och miljöhänsyn som planeras, samt om riset ska tas ut på området. Våra virkesköpare kan hjälpa till med kontakten med Skogsstyrelsen och gör även anmälan om du vill. Vem som gör vad regleras i avtalet.

4. Detaljplanering i skogen

Våra specialister gör en detaljplanering av avverkningen med hjälp av digitala kartor och genom att läsa av skogsterrängen på plats. Planeraren upprättar sedan ett detaljerat underlag som innehåller en beskrivning av dina önskemål, identifierade natur- och kulturvärden såsom vattendrag eller byggnadslämningar, samt yttergränser och avläggsplatser (vid avverkning). Behövs förberedande åtgärder som underväxtröjning, planeras det in.

5. Åtgärden genomförs

När förröjningen är klar är det dags för skördaren som tar ner träden och skotaren som transporterar ut timret till skogsvägen. Ditt virke märks med vältlappar som identifierar varifrån virket kommer, om det är certifierat och vem som är markägare.

6. Mäta och prissätta

Virket transporteras sedan till mottagande industrier och sågverk, beroende på sortiment. Vid mottagningen mäts virket via Biometria, en opartisk aktör för virkesmätning. Här sker en klassning av kvalitet samt virkesvolym. Ytterligare en opartisk förening, Skogsbrukets Data Central SDC lagrar all mätningsinformation och räknar fram pris för inmätta volymer.

7. Redovisning

När allt virke är inmätt och alla kostnader är bokförda, gör vi en sammanställning för ditt avtal som redovisar inmätningar, totala volymer och intäkter, avdrag för dina kostnader för avverkningen samt summering av det slutliga nettot till dig. När det rör sig om större summor finns flera förmånliga möjligheter att fördela din intäkt och därmed skatteeffekt över flera år. Här är det klokt att ha kontakt med din skattespecialist som kan vägleda utifrån din situation. Din virkesköpare berättar mer om hur du kan höja värdet ytterligare i en betalplan hos oss. Klicka dig vidare till räkneverktyget längre ner på sidan.

Hör gärna av dig till oss!

Opartisk värdering av ditt virke

Inom svensk skogsnäring genomför en central opartisk aktör - Biometria - volymsmätning och kvalitetsklassning av virket som flödar från skog till industri. Det gör att du kan känna dig trygg i din virkesaffär

Läs mer om Biometria (extern sida)

Från planta till skogsprodukter

På Stora Enso är vi stolta över att vara en del av den långa produktionskedja som börjar med en planta i jorden och slutar med en vardagsprodukt någonstans i verkligheten. Som till exempel kartongen till morgonmjölken eller dessertchokladen, ett klädesplagg eller ett modernt och vackert höghus i trä.

För varje slutprodukt används olika delar av trädet. Hela trädet tas tillvara och förädlas till smarta produkter, material och energi.  

Skogens virkessortiment

Olika delar av trädet ger olika råvara, som sorteras och transporteras mottagare som förädlar virket. Här ger vi dig koll på de vanligaste virkessortimenten

Sågtimmer

Från slutavverkningar och senare gallringar tar man ut de största andelarna av sågtimmersortimenten.  Det här virket har särskilda kvalitetskrav och används bland annat inom sågverksindustrin för produktion av konstruktionsvirke, snickerier, fanér, korslimmat trä (CLT) och möbler.

Massaved

Från en gallring kommer det framförallt massaved, som förädlas till massa, papper och kartong. Det kan bli till, förpackningar för mat och dryck, e-handel och detaljhandel, hygienartiklar samt olika former av journal- och tidningspapper.

Biobränslen

Biobränslet grot tas tillvara vid slutavverkningar. Det är grenar och toppar från träden som oftast får torka på plats i skogen för att sedan flisas och transporteras till värmeverk där den blir till grön och förnybar värme

Sortering och optimering

Vid varje avverkning eller gallring optimeras uttaget från skogen för att ge bästa ekonomiska utfall. Varje träd och stam hanteras unikt och kvalitetsbedöms i skördaren, där man gör en första bestämning av vad stocken ska användas till. I skördaren gör man kontinuerliga kvalitetsuppföljningar för att säkerställa att virke mäts och klassas korrekt i skogen. Virket sorteras sedan per virkessortiment vid bilväg i olika högar för vidare transport till respektive mottagare.

Virkestransporter

Inom skogsnäringen finns ett omfattande samarbete runt virkestransporter, vilket innebär att virket ofta går till närmast närbelägna industri som tar emot just det aktuella sortimentet. Transportsamarbetet ger positiva effekter både för miljö och kostnader.

Spännande produktutveckling

Trä kan i förädlad form få egenskaper som gör det hållfast som betong och böjbart som plast. Läs mer i boken om allt som din skog kan förädlas till tillsammans med oss, för en förnybar framtid! 

Till boken En förnybar framtid

Affärsformer

Leveransrotköp

En säljform där du väljer en överenskommelse med löpande och/eller låsta delar. Leveransrotköp tillämpas på gallring, slutavverkning och fröträdsavverkning. Kostnader och intäkter benämns i kronor/m³fub, fast kubikmeter under bark.

Leveransrotköp till självkostnad, LRS

Den vanligast förekommande formen för virkesaffär. Virket från din avverkning mäts in och värderas mot gällande prislista och du betalar den faktiska avverkningskostnaden för det utförda uppdraget. Mellanskillnaden mellan intäkt och kostnad är ditt rotnetto. 

Leveransrotköp till fast avverkningskostnad, LRA

Virket från avverkningen mäts in och värderas mot gällande prislista och du betalar en i förväg överenskommen avverkningskostnad för uppdraget. Mellanskillnaden mellan intäkt och kostnad är ditt rotnetto.

Leveransrotköp till fast rotnetto, LRR

Ditt rotnetto överenskommes vid kontraktstillfället och innebär ett fast pris per inmätt nettokubikmeter. Priset grundar sig på en i förväg beräknad virkesintäkt samt avverkningskostnad för uppdraget.

Leveransvirke

Du står själv för avverkningens utförande och säljer virket vid väg. Kontakta din virkesköpare innan avverkningen påbörjas, så du säkerställer rätt prislista och apteringsförutsättningar för ditt virke.

Rotköp

Överenskommelse om försäljning av ett antal träd enligt stämplingslängd, där samtliga träd har diametermätts och höjdberäknats, så kallad stämpling. I rotpostkontraktet överenskommes en totalsumma för det totala antalet träd som ingår i posten. 

Betalplan med ränta

Betalplaner är vanliga. Vår betalplan med ränta är unik. I räkneverktyget kan du se hur dina skogspengar kan växa hos oss, och simulera alternativa utbetalningar som passar dig.

Testa räkneverktyget