Att röja är att investera

Skötsel när skogen växer som mest

Röjning bör göras första gången när den unga skogen hunnit växa ungefär till brösthöjd och därefter minst en gång till vid 15-20 år. Röjning innebär att man glesar ur ungskogen genom att ta bort en del av stammarna, samt klenare träd av sämre kvalitet. Detta ger utrymme till de träd du vill ska växa sig stora. Att röja skog utförs manuellt med röjsåg och efter arbetet lämnas nedsågade stammar kvar i skogen så att näringen kan gå tillbaka till de kvarstående stammarna.

En röjning är en investering på mellan 3 000 och 7 000 kr per hektar, beroende på markbördighet och hur beståndet ser ut. Genom att röja lägger du grunden för en god värdetillväxt av din skog. Ungskogar som växer på extra bördiga marker kan du behöva röja en tredje gång. Redan vid första gallringen kan du tack vare att du röjt i rätt tid och på rätt sätt, räkna med en nettointäkt.

Röj i tid

Självklart kan du röja själv. Räkna dock med att det tar tid. Det som tar ett par veckor för en professionell röjare, tar för en ovan normalskogsägare som röjer några timmar i veckan 1,5-2 år att genomföra. Även om skogens omloppstid är lång så är tidsfönstret för just röjning förhållandevis kort. Från rätt tillfälle till alldeles för sent är det inte mer än några få år. Och det är viktigt att röja i tid.

Vi hjälper dig med planering och genomförande. Kontakta din virkesköpare så är du snart igång med den första röjningen av din ungskog.

Vill du veta mer?

Kontakta din lokala Virkesköpare för skoglig rådgivning och planering för din skog. Vi hjälper dig med små som stora skogliga insatser och är din långsiktiga partner.