Låt marken guida dig när du planerar din nya skog

Låt marken guida dig i din planering av den nya skogen

Nu drar du upp riktlinjerna för den nya skogen. Samma trädslag som innan, eller ska jag tänka om? Ett tips är att titta på marken, hur den ser ut, och även de stående träden. Då får du vägledning inför ditt beslut! 

Börja med att bedöma bördigheten i beståndet som ska föryngras. Är det lingonris eller blåbärsris som dominerar, eller är det mycket gräs och örter på marken? 

Lavar och lingonris – typisk tallmark 

Det är vanligt att det varierar en hel del i ett bestånd, speciellt i sluttningar. Högt uppe i sluttningar är marken ofta torr och mager, du hittar lavar och lingonris där. Det är en typisk tallmark. Tall klarar både torka och mager mark, den står stadigt på höjder och den får ljus. Tallen gillar inte skuggiga lägen. Det är på den här typen av mark som naturlig föryngring av tall fungerar bäst. 

Blåbärsris – både tall och gran 

Längre ner i sluttningen hittar du blåbärsris, det visar att marken är bördigare. På den här mellanbördiga marken trivs både gran och tall. 

Blåbärsris, gräs och örter – typisk granmark 

Ännu längre ner i sluttningen ökar bördigheten, förutom blåbärsris så finns det gräs och örter. Marken blir också fuktigare. Detta är typisk granmark. Granen är expert på att utnyttja näringstillgången i sådana här marker och växer väldigt bra.

Blöta marker – björk och gran 

Längst ner i sluttningen är det blött. Där funkar det fort­farande med gran, men det är mer lämpligt med björk. Planterar man gran får man tänka på att det kan finnas risk för frost, ett tips är då att släppa upp björken som alltid kommer naturligt, då minskar risken för frost. Tänk på att björken kräver mycket ljus, den ska därför röjas och gallras hårt!

Tänk på skogens naturvärden! 

Tänk på att lövet fyller viktiga naturvärdesmässiga funktioner och fungerar som markförbättrare i barrdomi­nerade skogar. Det kan därför vara viktigt att gynna fler trädslag i ett bestånd. 

Vill du veta mer?