Kasvava metsa raieõiguse ost            

Juhtiva puidutööstusettevõttena ostab Stora Enso aastaringselt kõikidelt metsaomanikelt kasvava metsa raieõigust.  
Kasvava metsa raieõigust ostame nii era- kui juriidilistelt isikutelt.

Stora Enso Eesti puiduvarumisüksuses nõustavad Sind kohalikud metsaspetsialistid. Meie puiduvarumisüksusel on Eesti metsade majandamisel üle 25 aasta kogemusi, lisaks kasutame oma töös ka meie Läti, Leedu, Soome ja Rootsi kolleegide parimad praktikad.  

Kasvava metsa raieõiguse müüjatele pakume
täisteenust: alates metsa ülestöötamisest kuni metsauuenduse ja metsakultuuride hooldamiseni. Saad meilt head nõu, kuidas oma metsa jätkusuutlikult ja samas kasumlikult majandada.
Nõustame Sind, kuidas oma metsa uuendada ja hooldada nii, et noorendikust kasvaks jälle suur ja terve mets.
Lisaks oleme valmis andma Sulle soovi korral teavet ka erinevate metsamajandamise toetuste kohta.

Raietööde kvaliteedil ja äraveol hoivad silma peal meie professionaalsed metsameistrid. Töid teostavad usaldusväärsed metsatöö- ja transpordiettevõtted.

Metsa ülestöötamisel järgib Stora Enso alati Metsaseadust ja Stora Enso "Mõistlike Metsamajandamise Tavasid". Lisaks lähtume oma tegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud „hea metsa peremehe“ põhimõtetest (sertifikaadid FSC® (FSC-C125195) ja PEFC™ (PEFC/02-32-32)) ja Stora Enso Tarnija tegevusjuhendis toodud vastututustundliku äripraktika juhistest (Stora Enso Supplier Code of Conduct). 

Teatud vanuses ja seisundis mets vajab hooldust, raiet ja metsauuendust. Seega tasub Sul majandada oma metsa õigel ajal – just siis, kui Sinu mets on raieks parimas vanuses ja saadava puidu kvaliteet kõige kõrgem.

Kasvava metsa raieõigust ostetakse kahel viisil:
- väljatuleku järgi
- fikseeritud hinnaga
Vaata allpool, milles see erinevus seisneb.

Olenemata sellest, kas müüd kasvava metsa raieõigust väljatuleku alusel või fikseeritud hinnaga, on metsa rahalise väärtuse hindamise üheks aluseks metsa takseerandmed. Need leiad oma metsakorralduskavast. Juhime Sinu tähelepanu sellele, et takseerandmetes näidatud kogusest saab üldjuhul metsamaterjalina realiseerida ca 80% takseerandmetes näidatud mahus.  See ei ole reegel, aga sellega peaks siiski arvestama. Põhjus on selles, et metsa takseerides võetakse arvesse kogu puu tagavara, aga osa sellest (kännud, oksad ja ladvaosad) jääb tihtilugu metsa; näiteks kokkuveoteedel metsapinnase kaitsmiseks.
Metsa väärtust ja kõige targemat metsa majandamise plaani oskavad hinnata ikkagi vastava ala spetsialistid.  

Abi metsa hindamiseks ja hinnapakkumise saamiseks võta palun ühendust oma piirkonna ostujuhiga.

Ole oma metsale tark peremees

Pea kinni metsamajandamise headest tavadest ja anna ka teistele metsaomanikele positiivset eeskuju.        Kaalu kindlasti hoolikalt, milline metsamajandamise viis on Sinu metsale kõige kasumlikum ja säiliks ka selle järelkasv ning elurikkus.

Vaata meie nõuandeid

Hea teada: 

- Kasvava metsa raieõiguse müük väljatuleku järgi tähendab seda, et saad oma metsast tulu vastavalt sellele, kui palju ja millist puitu ehk puidusortimenti ( näiteks palk, paberipuu, küte) Sinu metsast välja raiuti. Lepingu sõlmimise käigus anname Sulle metsa külastuse ja takseerandmete järgi hinnangu, milline on meie arvates metsast saadav puidusortiment, selle maht ja hind. Sinu metsast väljaraiutud puidu lõplik ja täpne väärtus selgub siis, kui puit on raiutud, ära veetud ja üle mõõdetud. 

- Kasvava metsa raieõiguse müük fikseeritud hinnaga (näiteks oksjon) tähendab seda, et Sinu metsast väljaraiutava puidu eest makstakse kokkulepitud fikseeritud hind. Sellisel juhul enam mingeid hilisemaid, metsast väljaraiutud puidu sportimendist ja kogusest sõltuvaid väljamakseid ei tehta.

- Mida tähendab puidusortiment? See tähendab seda, millised potentsiaalsed kvalitatiivsed tüve-omadused puul on ning kuidas langetatud tüvi järgatakse ehk saetakse. Kõige kvaliteetsem osa puutüvest on palk. See peab olema sirge, väikeste oksakohtadega, ilma mädanikuta ja ladvaosa paksus peaks olema vähemalt 13 cm. See osa, mis oma läbimõõdu, kõveruse või kvaliteedi tõttu palgiks ei sobi, läheb paberipuuks. Siin võib väiksem otsaläbimõõt olla 7 cm ja puu võib olla ka pisut kõver. See osa puust, mis ei sobi palgiks ega ka paberipuuks, läheb küttepuuks; siin ei loe kõverus ega mädanik, sest energia tootmiseks sobib kõik.
Kõik ülejäänu, mis puu laasimisel tekib, on raidmed (känd, oksad ja ladvaosa). Raidmeid kasutatakse reeglina raielangil maapinna kaitseks ja tugevdamiseks või saadakse nende ümbertöötlemisel kütteks sobivat bioressurssi.

- Kuidas saan hinnata oma metsa seisukorda ja väärtust? 
Metsa seisukorda ja väärtus oskab hinnata vastava ala asjatundja, kes saab anda soovitusi, kuidas oma metsa väärtust tõsta. Kindlasti tasub pöörduda metsakorraldusettevõtte poole, et tellida sealt oma metsale metsakorralduskava. 

- Mis on metsakorralduskava? Metsakorralduskava tugineb metsa inventeerimisandmetele. Selle eesmärk on kirjeldada metsa seisundit ja anda Sulle soovitusi oma metsa majandamiseks. Metsaseaduse järgi on metsakorralduskava koostamine metsaomanikule vabatahtlik.

- Mis on metsa inventeerimisandmed/ takseerkirjeldus? Takseerkirjeldus on kokkuvõtes metsa ehk puistu liigiline, vanuseline ja mahuline ülevaade ning metsakinnistus olevate metsaeraldiste määratlemine. Metsaeraldis on osa metsakinnistust; s.t Sinu metsakinnistu koosneb reeglina mitmest eraldisest.
Metsa inventeerimisandmete koostamine on kohustuslik siis, kui soovitakse metsa raiuda ja juhul kui:
-  juriidilisele isikule kuuluv metsamaa pindala on suurem kui 2 ha,
-  füüsilisele isikule kuuluv metsamaa pindala on suurem kui 5 ha.
Metsa inventeerimiseks on võimalik taodelda ka siseriiklikku toetust; vt lisa www.eramets.ee.