Dags att föryngringsavverka

Hur går det till vid en slutavverkning

Föryngringsavverkningen är en naturlig del i att hållbart bruka skogen. Det är då man skördar frukten av mångårig skötsel. Här berättar virkesköparen Viktor Berg om hur det kan gå till när man vill slutavverka ett bestånd i sin skog.

– Skogens kondition avgör. När tillväxtkurvan på träden planar ut är det hög tid att avverka. Du kan göra ett borrprov för att se hur gammalt trädet är och hur det mår. Många väntar lite för länge med avverkningen, men när träden blir äldre minskar växtkraften och risken ökar för röta och olika angrepp, säger Viktor Berg, virkesköpare på Stora Enso.

Lönen för mångårig skötsel


En tumregel för slutavverkning i granskog är när granen är 60–80 år och för tallskog 80–100 år, beroende på markens bonitet (bördighet) och beståndets kvalitet. Men det är inte bara skogens ålder som avgör när det är dags att slutavverka, de flesta skogsägare väger också in sin egen ekonomiska situation och efterfrågan från industrin.

Slutavverkningen är skogsägarens lön för en mångårig och förhoppningsvis omsorgsfull skötsel av skogen. En del väljer att återinvestera pengarna man får i skogen, andra använder intäkten till att på annat vis sätta guldkant på livet. Hur mycket pengar avverkningen ger beror på hur skogen har skötts under omloppstiden, trädslag och kvalitet på de mogna träden.

Möte i skogen


Men hur går virkesaffären till, vilket är första steget för skogsägaren som funderar på om det är dags att slutavverka i sin skog?

– Ta kontakt med en virkesköpare. Sedan bokar vi in en tid för att träffas på plats i skogen om det är möjligt. Det är alltid bra att höra vad han eller hon har för tankar kring avverkningen, säger Viktor.

Under turen i skogen tittar man på trädslagsfördelning, hur grova och höga träden är och kan även göra en uppskattning av hur stor volym det kan röra sig om.

 Sedan tittar man på vad man kan lämna för naturvårdshänsyn, som till exempel att spara gamla träd och lämna lövträd kring kantzoner. Finns det vattendrag på området som ska avverkas, kan man titta lite extra där. Det är ofta ett bra ställe att lämna naturhänsyn, då det är värdefulla miljöer för djur och insekter.

När det är något som är svårt eller komplext tar vi in hjälp av våra naturvärdesspecialister. Kanske är det någon speciell art som man kan lämna lite extra hänsyn till, berättar Viktor.

Som skogsägare har du ett krav på dig att anlägga ny skog på skogsmark inom tre år efter avverkning, enligt skogsvårdslagen. Redan innan avverkningen brukar Viktor vilja planera för nästa steg, det vill säga markberedning och plantering.

–Då har man chansen att forma nästa generation skog som man vill ha den.

Start av avverkningen

Allt det här resulterar i en detaljerad arbetsbeskrivning som maskinlaget får som ska göra jobbet. Förutom instruktioner om skogsägarens önskemål finns också information om hur virket ska delas upp i olika sortiment.

Nu när allt förberett är det bara att trycka på knappen för start av avverkningen.

Många gånger besöker skogsägaren den pågående avverkningen. Ett möte som brukar uppskattas av både maskinförare och skogsägare.

Men tänk på säkerheten! Ta på dig en reflexväst och håll ett avstånd på 90 meter då maskinerna är i gång.

Kontrakt till skogsägaren

Nästa steg blir att upprätta ett skriftligt kontrakt till skogsägaren. När kontraktet är påskrivet skickar virkesköparen en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, senast sex veckor innan avverkning ska påbörjas.

Beståndet som ska avverkas snitslas. Man planerar för basvägar, upplagsplats och all natur- och kulturhänsyn som ska lämnas. Det kan exempelvis handla om träd som ska sparas och fornlämningar som man måste vara extra aktsamma om vid körningen.

I största möjligaste mån undviker man bäckar och vatttendrag. Går det inte att undvika säkerställer man att det finns en bra överfart.

Det kan till exempel handla om att bygga en enkel bro som man sedan risar eller lägga ut stockmattor.

– Att köra med maskinerna på ett skonsamt sätt är oerhört viktigt för oss. Alla våra maskinförare är utbildade i det vi kallar Rätt metod (läs mer på sid x) för att minska risken för körskador, berättar Viktor.

Plus med sortimentet grot


Några dagar efter att skördaren har börjat avverka, så kör skotaren i gång. Nu ska virket ut till väg. I prydliga vältor lägger skotarföraren upp virket fördelat efter sortiment. Där ligger det kvar ett tag innan virkesbilarna kör i väg det till massaindustrier eller sågverk.

Många skogsägare tar också ut groten, grenar och toppar, vid slutavverkningen. Det är det som i annat fall blir kvar vid avverkningen. Ett sätt för skogsägaren både att få en extra inkomst och göra en insats för klimatet.

Sedan lägger man groten i högar på hygget för att torka, där får den ligga kvar på hygget tills barren har torkat. Barren tillför ju näring till marken.

Oändligt kretslopp


När virket har kommit till industrin mäts och kvalitetsklassas det av Biometria, som är en oberoende part.

När allt är inmätt så görs en avräkning så att skogsägaren kan se kostnader och intäkter för uppdraget. Sedan sker utbetalning på det sätt man kommit överens om. På Min skog, finns all information. 

Nu är väl allt klart, eller? Både och kanske man kan säga. Skogsavverkning är en naturlig del av skogens kretslopp och slutavverkningen eller föryngringsavverkningen som verkligen är ett bättre ordval här, är ju bara början på något nytt, den nya skogen på hygget!

 

Så här går virkesaffären till

1. Kontakta en virkesköpare. Funderar du på att slutavverka i din skog? Kontakta en virkesköpare på Stora Enso för rådgivning.

2. Fastighetsbesök. Du får besök av en virkesköpare på fastigheten och tillsammans går ni igenom möjliga åtgärder med utgångspunkt i hur du vill bedriva ditt skogsbruk. Sedan får du ett åtgärdsförslag.

3. Kontrakt. Virkesköparen upprättar ett skriftligt kontrakt för avverkningsrätten.

4. Planering. Stora Enso markerar fastighets- och beståndsgränser och planerar för basvägar, avläggsplats och naturhänsyn. Maskinlaget får en komplett arbetsbeskrivning med instruktioner om dina önskemål och hur virket ska delas upp i olika sortiment.

5. Avverkning och skotning. Virket som avverkats körs till en avläggsplats med en skotare.

6. Transport. Vid avläggsplatsen hämtas virket upp av en timmerbil för vidare transport till industrin.

7. Inmätning. Vid industrin mäts och kvalitetsklassas virket av Biometria, som är en oberoende part. Du som skogsägare får mätbesked direkt.

8. Redovisning. När allt virke är inmätt får du en slutredovisning och så upprättas en plan för utbetalning.