Så läser du skogsbruksplanen, en användarguide

En skogsbruksplan är fullmatad med detaljinformation om det enskilda beståndets bördighet och trädens ålder. Men var ska man börja och vad betyder de olika benämningarna? Här ger vi en användarguide som snabbt ger en överblick över din skog.

Börja med att titta på sammanställningen. Har du en digital plan hos Stora Enso, så finns uppgifterna under ”Aktuellt skogssaldo” när du loggat in i Min Skog. Är planen i pappersformat, så är det en av de första sidorna du bläddrar fram. Här får du en bild av hur läget ser ut nu och hur skogen kommer växa det närmaste decenniet. Du ser vad du har för typ av mark och hur du bäst använder den. Låt oss titta närmare på vad den beskriver och vad som döljer sig under i sammanfattningen.

Skogens virkesvolym

I en tabell syns hur stor andel tall, gran och lövträdslag du har på fastigheten. M³sk är termen för skogskubikmeter och beskriver den beräknade virkesmängden och hur fördelningen är mellan trädslagen. De är viktiga värden i samband med exempelvis värdering eller överlåtelser. Här ser du alltså hur mycket skog som finns på fastigheten i relation till arealen. Medeltalet syns som ett snitt per hektar, där ett medeltal för en fastighet med skog i alla åldrar brukar ligga någonstans runt 120 till 150 m³sk. Om det finns mycket äldre skog på fastigheten kan värdet vara både 200 och mer, för unga fastigheter med stor andel ungskog kan snittet vara under 100. Volymfördelningen hjälper dig att riskbedöma och att planera framåt. Finns mycket gran, kan det vara läge att fundera på att öka andelen lövträd. Det viktiga är här att anpassa trädslagen till var de växer bäst. Generellt är rådet att inte lägga alla äggen i samma korg, utan ha en balanserad trädslagsfördelning utifrån de markförutsättningar du har.

Hur bördig är skogsmarken?

Måttet är bonitet och talet visar hur många kubikmeter som beräknas växa i snitt på varje hektar under ett år. En skog i fjällvärlden kan ha en bonitet på runt tre m³sk/ha, medan en bördig mark i Sydsverige kan ligga uppemot sju till åtta. Ett snitt i Mellansverige ligger kring ungefär fem m³sk/ha. Bonitet är ett bra mått när du ska köpa skog. Låg bonitet betyder att det tar längre tid för skogen att växa. En högre bonitet genererar högre tillväxt per hektar, men i regel också fler och tätare skötselinsatser.

Avverkningsförslag

Bakom avverkningsförslagen finns en skogligt kunnig person som föreslår lämpliga åtgärder. Se det som rådgivning och vägledning, men det är du som fattar besluten. Föryngringsavverkning anger mängden avverkningsbar skog. Gallring visar lämpliga gallringsuttag de närmsta tio åren. Naturvårdande skötsel innebär åtgärder som du gör för att utveckla naturvärdena i din skog. Alla är åtgärder som i regel genererar intäkter. 

Hur mycket växer skogen?

I sammanställningen syns hur stor virkesvolym som växer in i fastigheten kommande tio år, förutsatt att du gör de föreslagna åtgärderna. Många gånger kan du höja virkesförrådet samtidigt som du tar ut en hel del virke från fastigheten. Du kan faktiskt både äta kakan och ha den kvar! Det är viktigt att beakta detta, utifrån hur du vill att skogen ska utvecklas. Står skogen för länge riskeras skador av exempelvis barkborre. Har du mycket ungskog, kan du genom att sköta den få en riktig skjuts på tillväxten.

Läs hela artikeln i Skogsnära nr 3 2021

Läs Skogsnära

Ger skötseln intäkter eller kostnader?

I planen kan du läsa om varje enskilt bestånd separat i detalj och vilken prioritet de har. Börja titta på ettor och tvåor, de behöver skötsel i närtid.

I avdelningsbeskrivningen finns information om vart och ett av skogsbestånden. Både föryngringsavverkning och gallring betyder i regel pengar in, medan markberedning, plantering och röjning är investeringar som kräver att du skjuter till medel i fastigheten. Därför är det viktigt att göra en ekonomisk analys och den går också att rita upp över en fem eller tioårsperiod. För en fingervisning kan man göra en grov uppskattning enligt följande:

• Slutavverkning: + 80 000 kr/ha
• Gallring: + 5 000 kr/ha
• Röjning: – 4 000 kr/ha
• Plantering+ markberedning: –10 000 kr/ha

Kostnader och intäkter beror naturligtvis på en mängd faktorer, exempelvis virkeskvaliteter, virkesvärden, medelträdets storlek, fördelning bland trädslag, stamtäthet, avstånd till väg etc. En förstagallring går i regel jämnt upp medan en andra eller sistagallring kan ge ungefär 10 000 kr/ha i intäkt.
Prata med din virkesköpare hur du sorterar och prioriterar så att det bäst passar både skogen och ditt kassaflöde. Tänk på att boka åtgärderna i tid. Har du en ungskog med behov av röjning finns risk att du hamnar på väntelista om du kommer i juni. Rådet är som alltid att vara ute i god tid.

De olika marktyperna ger en god bild av markens användningsmöjligheter

Produktiv skogsmark: den areal som är lämplig för skogsproduktion och har en genomsnittstilväxt på mer än en m3sk per hektar och år.
Impediment: Mark som har en mindre tillväxt än en m3sk per hektar och år. Hit hör myr/kärr/mosse samt berg/hällmark och här bedriver man inget skogsbruk.
Inäga/åker: Brukad åkermark och betesmarker.
Hänsynsmark: Reservat, biotopskydd eller andra typer av formella skydd .
Väg och kraftledning: Finns i någon utsträckning på alla fastigheter. Har du ett smalt skifte med en kraftledning som går längs med, kan det ta en stor del av arealen i anspråk.
Vatten: En sjö, en tjärn eller en älv. Ofta går fastighetsgränsen en bit ut i vattnet och du kan därför ha vattenareal redovisad.

Vad betyder förkortningarna?

Avd nr: Beståndets nummer i din plan

Areal: Ytan på beståndet i hektar

Ålder: Ålder på beståndet, i medelvärde

Hkl: Huggningsklass, beskriver skogens utvecklingsgrad. De vanligaste är K = kalmark med eller utan plantor, R = plant eller ungskog, G = yngre eller äldre gallringsskog, S = skog i avverkningsmogen ålder, Ö = fröträd eller överståndare

SI Ståndortsindex, ett mått på markens bördighet. T står för tall och betyder att marken lämpar sig för tall. G betyder gran och B betyder björk/löv. Ståndortsindex T24 betyder att en tall som växer 100 år på den här marken beräknas bli 22 meter hög. Ju högre siffra desto bättre bördighet

Virkesförråd per hektar och och avdelning

Målklass: Beskriver inriktning för beståndet. P = virkesproduktion. N = naturvärden. PG = produktion med generell naturhänsyn. PF = produktion med förstärkt naturhänsyn. NS = naturvårdsskötsel, där man genom anpassad skötsel gynnar naturvärden. NO = naturvård orörd, här gynnas naturvärdena genom att man undantar skogen från skötsel. Alla bestånd med N har en individuell beskrivning i planen med målsättning

Trädslag: Procentuell fördelning av trädslag i beståndet. T för tall, G för gran och L för lövträd

Medeldiameter: Bedömd diameter i brösthöjd (1,3 meter över marken)

Åtgärd: Förslag på lämplig nästa åtgärd i beståndet

När: Kodning för behov av åtgärd. 1 – akut behov, 2 – rekommenderat åtgärd inom 5 år, 3 – åtgärdas inom 5–10 år

Årlig tillväxt: Ger en fingervisning om det är ett växtligt bestånd där det händer mycket eller om det stannat av. Kan jämföras med medeltillväxten på fastigheten.