Satsa på lövet

På rätt mark kan lövskog och lövskogsskötsel vara ett lönsamt alternativ. Löv växer snabbare och har en kortare omloppstid jämfört med barrträd. Att ha olika typer av trädslag och olika omloppstider på fastigheten, ger en god riskspridning och bättre förutsättningar för god ekonomi och jämnt kassaflöde

Kortare omloppstid

Lövskog har generellt kortare omloppstid än barrskog och normalt sett brukar skogen vara avverkningsmogen efter 25–40 år, beroende på trädslag. Med den korta omloppstiden kan du i högre utsträckning påverka beståndet, men det ställer samtidigt högre krav på aktivitet i skötseln.

Skötsel av lövskog

För lyckad skötsel bör du under hela omloppstiden sträva efter att trädkronorna ska utgöra minst hälften av trädens höjd, i yngre skog helst mer än så. Dessutom är det viktigt att säkerställa att det alltid finns fritt utrymme runt trädkronorna, eftersom lövträd i allmänhet och björk i synnerhet, är mer ljuskrävande än barrskog. Lövträd växer fort, så det är extra viktigt att vara ute i god tid med röjning och gallring. Dessutom bör du röja hårdare än vid barrskog, för att optimera förutsättningarna för en god tillväxt. Föryngring av lövskog sker fördelaktigast via fröträd och under normala förutsättningar brukar det räcka med ett tiotal fröträd per hektar för att säkerställa tillräcklig fröspridning.
Rätt mark för löv
Lövskog trivs inte överallt. Det krävs att skogen får växa på lämplig mark och att träden står i grupper som kan skötas enhetligt. Klibbal och glasbjörk trivs bäst i fuktiga marker som dalsänkor. Vårtbjörk å andra sidan växer bäst på lite torrare marker. Asp och hybridasp växer bra på samma typ av mark som även passar för gran, till exempel bördiga sluttningar.