Koll på kubikmetrarna

Vid avverkning bedöms ett träds kvalitet och diameter och det kapas i bestämda längder, aptering. Det är vid apteringen som kvalitén i din skog avgörs. Apteringen sker till största del i skördaren, som fäller och kapar träden. Krokiga träd blir massaved och raka fina stammar blir till sågtimmer.

Maskinföraren och datorn i skördaren mäter och sorterar virket efter trädslag, kvalitet och grovlek, direkt ute i skogen.

I skördaraggregatet sitter givare som mäter längd, medan stammens diameter mäts av kvistknivarna eller matarrullarna. Målet är att varje träd ska utnyttjas optimalt. All data samlas in och på skogskontoret syns exakt vilka volymer och trädslag som avverkats under dagen. Informationen skickas även direkt till SDC, skogsnäringens IT-företag. Där bearbetas siffrorna och rätt pris beräknas. Allt redovisas sedan till både säljare och köpare.

Allt avverkat virke delas in i olika kvalitetsklasser, beroende vilka slutprodukter det ska användas till. För exempelvis snickerivirke, paneler och kvistfria fönsterkarmar, krävs virke av högsta kvalitet. De lägre kvaliteterna används för att tillverka till exempel lastpallar och emballage. Träd med långa stammar som har växt långsamt har bäst förutsättningar att hamna i den högsta klassen.

Hur mycket är en kubikmeter?

Det finns en mängd olika måttenheter för att ange volymen på skog och virke. Här får du koll på vad som avses med de olika måtten.

Skogskubikmeter (m³sk)
Här avses hela stammens volym, från den tänkta stubben (fällskäret) och uppåt, inklusive topp och bark. Detta mått används för att beräkna mängden skog på en viss areal, till exempel vid inventering och taxering.

Kubikmeter fast mått under bark (m³fub)
Ett mått som avser verklig volym, utan bark. När du säljer skog i form av exempelvis ett avverkningsuppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast i kr/m³fub.

Kubikmeter fast mått på bark (m³fpb)
Avser volym på kapade och kvistade stockar, med barken kvar. Ved bör mätas i m³fpb eftersom barken har ett högt bränslevärde som är viktigt att få med.

Kubikmeter travat (m³t)
Här avses volymen av en virkestrave, inklusive luft. Vid frakt av timmer och massaved används travat mått.

Kubikmeter toppmätt (m³to)
Här mäts volymen av virket som en rak cylinder mätt ur toppskärets diameter under bark. Används för att mäta sågtimmer.

Kubikmeter stjälpt mått (m³s)
Ett stjälpt mått. Här avses den yttre volymen av flis, sågspån, bark och liknande, inklusive luft. Vid transport av flis används stjälpt mått när man lastar.

Volymmåtten går att översätta mellan varandra med hjälp av olika omräkningstal. Samtliga anger virkesvolymen i kubikmeter, men med olika andel luft, bark och trä.

En måttomvandlare finns på skogssverige.se/omvandlare.