Dikesrensa rätt

God tillgång till vatten är en förutsättning för att en skog ska växa, men samtidigt kan för mycket och för stillastående vatten ha en hämmande effekt på trädens tillväxt. Väl fungerande diken sänker grundvattennivån i marken och säkerställer att trädens rötter kan få tillräckligt med syre och därmed växa fritt och nyttja markens produktionsförmåga.

Lagar och regler kring dikning

Dikesrensning får göras till dikets ursprungliga djup och för detta krävs ingen anmälan. Om dikesrensningen innebär att markvegetation ska tas bort eller att diket blir djupare än ursprungligt klassas det som nydikning och då krävs tillstånd från Länsstyrelsen. En skyddsdikning som behöver göras i samband med ökad grundvattennivå vid avverkning ska alltid anmälas i samband med avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

Problem kring dikning

En felaktig dikesrensning riskerar ökad transport av slam vilket påverkar vatten- och livsmiljön för vattenorganismer nedströms. Även vattenkvaliteten kan påverkas i form av högre pH-värden, högre utlakning av fosfor och kväve samt ökade halter av humus. Vid risk för påverkan på kringliggande vattendrag ska därför åtgärder alltid göras för att minimera detta, till exempel genom anläggning av sk slamgropar. Din virkesköpare kan guida dig rätt, välkommen att höra av dig till oss.