Skogkultur/stell av skogen

Skogkultur er et samlebegrep for alle tiltak som gjennomføres i skogen fra en foryngelseshogst til skogen igjen er gammel nok til at tømmer kan tas ut. Det å utføre skogkultur innebærer riktig stell av skogen. Skogkultur er et viktig tiltak for å øke produktiviteten i skogen og kvaliteten på tømmeret. 

Eksempler på skogkultur:
Planting
Ungskogpleie 
Rydding

Markberedning
Gjødsling
Treslagsskifte
Suppleringsplanting

Ungskogpleie

Ungskogpleie bidrar til økt volumtilvekst, og dermed økt verdistigning. Mer ungskogpleie kan gi vesentlige klimabidrag med binding av CO2
Ungskogpleie utføres som regel med ryddesag, noen år (+/- 10 år) etter hogst og foryngelse, tidligst på høy bonitet og noen år senere på middels og lav bonitet. På de beste bonitetene kan det være behov for rydding, både av gress og trevegetasjon, bare få år etter hogst og foryngelse. Det er først og fremst behov for rydding og regulering av konkurrerende vegetasjon.

Planting

Det kan være klokt å planlegge foryngelse i forbindelse med hogst.
Foryngelse av skog betyr å få opp ny skog etter hogst. I Norge har vi foryngelsesplikt, som innebærer at skogeier har lovfestet plikt til å sørge for etablering av skog etter hogst i eksisterende skog. Som skogeier er du ansvarlig for å få opp ny skog innen tre år etter hogst. Det finnes to måter å forynge skogen på; planting og naturlig foryngelse. Planting er aktivt kjøp og utplanting av ferdigproduserte trær. Der marka har god produksjonsevne Plantene kommer fra planteskoler. Naturlig foryngelse innebærer at trær blir bevart ved hogst, som da sørger for frøtilførsel på arealet. Treslag som furu kan gjerne forynges naturlig. Ta kontakt med en av våre virkeskjøpere eller skogfaglig rådgiver for bestilling av planting eller en prat.

Rydding

Ryddetrær, dvs alle trær under 8 cm i brysthøyde når de største trærne i bestandet (overhøyden) er høyere enn 13 meter.
Det som kan være en utfordring i flere bestand, er at det dyrt å ta ut tynningsvirke på grunn av såkalte ryddetrær som står innimellom tynningstrærne. Selv om bestandet kan tynnes ut fra stående kubikkmasse, medfører ryddetrærne at drifte blir dyrere. Antall ryddetrær kan begrenses mye dersom ungskogpleie utføres riktig og til rett tid i bestandets omløp.
Dersom potensialet for tynning er til stede, og det samtidig er mer enn 100 ryddetrær per dekar, bør man vurdere en forhåndsrydding for å bedre økonomien og kvaliteten på en eventuell tynning. Forhåndsrydding før tynning kan finansieres med skogfond med skattefordel. 

Ta kontakt med Jens Kristian Aas for mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med. 

 
Håkon Skaraberget

Håkon Skaraberget

Virkeskjøper